Banka semen tricity

Spermie spermatu je domovem, ve kterém se schovává sperma dárcù. Musí stanovit pøesnì definovaná kritéria. Nad lidmi ve spermiích by mìlo být dost spermií (minimálnì 40 milionù na 1 mm s pomìrnì vysokou mobilitou. Dárce musí fungovat v normální fyzické kvalitì, musí být star¹í 35 let a nesmí mít ¾ádné genetické onemocnìní.

Navíc se hodnotí jeho vý¹ka, barva tìla, barva oèí a vlasù a zajímavé je vzdìlání (minimální prùmìr. Podle práva EU jsou spermie podávány zdarma. Platí se pouze odmìna za vynalo¾ené náklady, napø. Pøístup (max. 700 PLN.První kvalifikaèní hodit dárce je upøímný rozhovor, bìhem kterého on pou¾íval øadu otázek o jeho sexuálním existenci, nemocí a tvoøí rodinu. Pozdìji zkoumal nedostatky v ovìøování návrhu, nebo nenese infekèní onemocnìní (napø. HIV, shromá¾dìné semeno a uretry. Jsou-li provedeny v¹echny podmínky dát semeno zadá spermií banky po celou dobu trvání ¹esti mìsícù. Teprve po lhùtì proud je vybudována dal¹í výzkum a zpùsobit jim nasmìrovat semeno specifické postupy. Dárce musí podepsat smlouvu s bankou - klinika musí nést plnou odpovìdnost za správné skladování spermatu. V bezprostøední svìtové praxi darování spermií je to stále málo atraktivní, a proto je sta¾ený materiál není zcela znièen.Banka mù¾e teoreticky vyu¾ívat banku. Ale na úrovni polského práva, osamìlí lidé nemohou pou¾ívat sperma banky pro pomoc (dítì musí mít starý a máma na jeho sílu. Nejèastìj¹ími klienty tìchto klinik jsou sterilní páry a lidé, kteøí nesou genetická onemocnìní, která nechtìjí nabízet svým potomkùm.