Cvieeni zamistnancu

Oblékací kód je zpùsob, jak vytvoøit stylizaci pro konkrétní schùzku nebo pro konkrétní typ práce. Pokud jde o schùzky, situace vypadá pomìrnì jednodu¹e. Na pøíslu¹ných pozváních byste mìli být v¾dy informováni o tom, jaké obleèení se od hostù oèekává. V dobré úrovni a znamením úcty k majiteli je sladìní s konkrétním obleèacím kódem, proto pokud pozvánka, kterou jsme oznaèili, kód na úplné èerné, velmi ¹patnì uva¾uje, bude-li dominantní èást va¹eho obleèení bude v barvì jiné ne¾ èerné. Pokud na pozvání nejsme trvalí, ve kterém metoda, kterou host usiluje, abychom se nosili, je v¾dy daleko vytvoøit pøírodní a drahé obleèení.

Naopak, pokud jde o tlumoèení v oblasti obleèení. Obecnì platí, ¾e osoba, která má simultánní nebo po sobì jdoucí tlumoèení, by mìla pøijmout vlastní obleèení k obecnì uznávaným hodnotám v kanceláøské roli. Znamená to, ¾e nejen na¹e chování a móda bytí, ale také obleèení, které by mìlo respektovat na¹e klienty. Ve vìcech mu¾ského odìvu je otázka spí¹e jednoduchá. Obleèovací kód tlumoèení je oblek, nejlépe tmavé, tmavé boty a ko¹ile, pøednostnì bílá, ale tak chápaná je také modrá a bledì rù¾ová, nutnì se vzdáleným rukávem. A¾ do posledního svazku. Zále¾itost svatebního dresingu je nìco velmi obtí¾ného, ale z jiné èásti èlovìka v jakémkoliv smyslu si mohou dovolit. Mìlo by se pamatovat, ale pøedev¹ím, ¾e pol¹tina by nemìla být nároèná. Právì proto by ¾eny, které dostávají jako pøekladatelé, mìly vybavit svùj ¹atník dal¹ími prvky:

Suknì - nejlépe tmavì modrá nebo èerná, jistì v tlumených barvách a minimální délce nìkolika centimetrù nad kolenem,Bunda - mìla si vybrat suknì / kalhoty, které budeme nosit, ale nejdøív ji po¾ádá nebo je to dobøe vybíráno. Pravdìpodobnì nemù¾ete ¾ít buï pøíli¹ velký, nebo pøíli¹ malý. Existují tzv. Bundy s nadmìrnou velikostí, ale pojïme mít rozpor mezi sako pøesahující velikostí a sako o nìkolik velikostí pøíli¹ vysokých,Shirt - to samé, kdy¾ jste v úspìchu pánské ko¹ile, nejlépe bílá, modrá nebo svìtle rù¾ová,Kalhoty - v poslední profesi, tak¾e kdy¾ ve v¹ech ostatních kanceláøských vìcech lidé mohou chodit v kalhotách, i kdy¾ by mìly být kalhoty s øezem a oblekem,©pendlíky - nejsou nutné, ale dodávají eleganci. Samozøejmì, proto¾e nejsou pøíli¹ vysoké - optimální vý¹ka je asi 7 cm.