Definice spravy lidi

Software Enova byl implementován skupinou odborníkù. Nejlep¹í návrháøi, programátoøi a testeøi pracovali neúnavnì v prùbìhu let, aby dokázali tento èlánek dokonalou. Jejich dokonalost je také dlouhá léta úzké dohody s klienty, která mù¾e poèítat s podporou ètyøiadvaceti hodin sedm dní v týdnu. Ka¾dý zákazník je pova¾ován za sám. Známé a úzké spolupráce umo¾nily vývoj softwaru tak, aby se stal je¹tì efektivnìj¹ím a také praktiètìj¹ím, aby nebyl jistý pro prodej IT.

Program Enova Kadry i P³ace je software, který úèinnì podporuje øízení lidského kapitálu v ka¾dé spoleènosti. Zúèastní se kanceláøí zamìstnávajících nìkolik a¾ nìkolika tisíc zamìstnancù. Tento program mapuje komplexní organizaèní strukturu spoleènosti s velkou jednoduchostí a efektivitou. Software splòuje v¹echny po¾adavky polské legislativy. Pokud jde o osobní záznamy, výpoèet pøíspìvkù na sociální zabezpeèení, danì, mzdy a nemocenské dávky. Software je urèen pro ¹irokou ¹kálu pøíjemcù. Mohou je vyu¾ívat mimo jiné zamìstnanci správní rady, úèetní kanceláøe, spoleènosti poskytující slu¾by oddìlení pracovních výpoètù nebo personálních záznamù, jako¾ i samotní zamìstnanci personálního a mzdového oddìlení.

Stojí za to dùvìøovat spoleènosti s dlouholetou praxí. Vyberte software Enova HR a mzdy za rùst také pro vhodnìj¹í provozování vlastní firmy. Program poskytuje výhodu pøi zlep¹ování procesù øízení oddìlení lidských zdrojù, výkonu systému, sni¾ování rizika chyb, automatizace procesù, okam¾itého a intuitivního zavedení rozsáhlých dat o lidech. Software ¹etøí èas v oddìlení HR a toto oddìlení pracuje v úsilí o ka¾dodenní práci. Program zaruèuje plnou kompatibilitu se v¹emi konvencemi a zákonnými po¾adavky ve v¹ech oblastech na¹eho svìta.

Vyberte software Enova Kadry a Payroll a uvidíte, ¾e to stojí za to. Pracovníci IT jsou jasní, je vám k dispozici 24 hodin dennì sedm dní v týdnu. Pomohou vám instalovat, konfigurovat a spustit software, pøipravit poèítaèový systém va¹í spoleènosti pro ètení se softwarovým prostøedím.