Efektivni oizeni lidskeho kapitalu jako faktor uspi neho podnikani

Správa zdrojù podpory je velká oblast. Nedostatek vìdy v této oblasti ji¾ vedl více ne¾ jednu spoleènost do konce. Proè je obratné øízení u¾iteèného materiálu skuteènì dùle¾ité?

Èlovìk se musí ve spoleènosti cítit dalekoPøedev¹ím je tøeba zvá¾it, co vlastnì je vý¹e zmínìné pole. Nìkteøí mají mylnou pøedstavu, ¾e øízení lidských zdrojù není nic nového jako manipulace. Je to tak, ¾e princip této oblasti podnikání je pøedev¹ím úvod do posledního, tak¾e èlovìk by v místní spoleènosti cítil hodnì. Jak jsem napsal Andrew Carnegie, prùmyslník, který je jedním z nejvìt¹ích na svìtì: "lidé dìlají za peníze, ale budou vás následovat dal¹í míli, pokud jim uká¾ete úctu, budete chválit a chválit."

Systém motivace a spokojenostiPøi implementaci se øízení lidského kapitálu spoléhá na to, ¾e poslední metoda uplatòuje metodu odmìòování a motivace. Je to pøedev¹ím, ¾e se zamìstnanec v dobøe známém podniku cítí dobøe, proto¾e je èasto od nìj chtìl prodat, vyrábìt a vydìlávat. Mìlo by být zøejmé, ¾e va¹e podnikání je shromá¾dìno od zamìstnancù, kteøí jsou jako mu¾i mezi orgány. Pokud jsou orgány po¹kozeny, tìlo nebude správnì. Mìlo by být a chápat, ¾e dùvodem jsou nejen hotovostní bonusy (které jsou tak nezbytné, jdeme k vìt¹ímu pøipoutání lidí k na¹í spoleènosti, ale také slovní bonusy. Dobrým stylem je chválit zamìstnance za hodnì pøipravené práce, omezit se na nìj s respektem a pøátelstvím. Na druhou stranu bychom v¹ak mìli vìdìt, ¾e máme pravdu, abychom poukázali na chybu osobì, která si své povinnosti nevykonává dobøe, tak¾e pokud na¹e varování nepomohou, nechte ji také získat zku¹enìj¹ího zamìstnance.

Atmosféra ve výrobìV té dobì jsem pracovala ve spoleènosti, od které se døíve ¾ena vydala. Dùvodem pro odvolání bylo neuvìøitelnì snadné - nebyla tak ve spoleènosti, mìl zku¹enost, ¾e ¹éf nebere k nìmu s úctou, jinými slovy, ¾e prezident nemìl ani ponìtí o øádné správì lidského materiálu. Po nìkolika týdnech byla ¾ena, proto¾e byla vysoce kvalifikovaná, dostala práci v pozici v opaèném podniku. Asi o mìsíc pozdìji ji prezident zaèal volat po návratu do knihy a slibù o vy¹¹ích výnosech. A rozumíte tomu, co tato ¾ena udìlala? Odmítla, proto¾e v tomto jménu byla atmosféra mnohem lep¹í, ale cítila se tam lépe. Závìrem lze øíci, správná míra øízení lidského kapitálu je nabídnout bonusy, ale také schopnost poskytovat pøíjemnou atmosféru ve výrobì, proto¾e ¹»astný èlovìk pracuje lépe.