Exploze metanu v dolu mys owice

Tì¾ba v na¹í oblasti je nejvýhodnìj¹í na celém svìtì, a pøesto, navzdory ¹vùm metanového uhlí, nejbezpeènìj¹í. Bezpeènost byla provádìna pomocí rùzných technologií a ochrany, díky èemu¾ jsme minimalizovali mo¾nost zapálení nebo výbuchu metanu.

Abychom se vyhnuli explozi metanu, minimalizujeme skuteènost, ¾e existují zapalovací faktory, které mohou být omezeny pou¾itím vhodných zaøízení. Na dnì dolu, tj. Na hranici nebo k pøedchùdci, musí být zahrnuty proudové pøívìsy a dopravníkové dopravníky. To je samozøejmì zpùsobeno jiskøením po¹kozených kabelù nebo vytvoøením elektrického oblouku, zapálením a výbuchem metanu. Typická ochrana proti výbuchu se proto pou¾ívá také v kompletních elektrických zaøízeních. Díky takové ochranì pou¾ívané v moderních zaøízeních a institucích minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu do skupiny metanu, díky èemu¾ v pøípadì poruchy nedojde k ¾ádné tragédii. Horníci elektrikáøi pracující na èásti dolu jsou speciálnì vy¹koleni v oblasti ochrany proti výbuchu a ohnivzdornosti, aby mohli bezpeènì provádìt své domácí aktivity pro sebe a rùzné typy podzemí. Ka¾dý elektrikáø musí jednou za pìt let poèítat se startem v takovém tréninku, který bude mít za následek zkou¹ku, díky které budou jeho informace osvì¾eny a budou pøedstaveny novými konstrukcemi a systémy odolnými proti ohni a výbuchu.Ochrana proti výbuchu a ohnivzdornost je proto dùle¾itým faktorem, který se pou¾ívá u nìkterých dolù, díky èemu¾ je minimalizováno nebezpeèí výbuchu metanu.