Fiskalni pokladni perlovy omyl 30

Uzemnìní je nejdùle¾itìj¹ím aspektem ve¹keré elektrické energie. V¹ichni si myslí, ¾e v procesech uzemnìní není napìtí, ale nemìlo by to být elektricky vodivé, aèkoli to vùbec není ... V ka¾dém domì nebo v bytì jsou stovky metrù zemních vodièù, ale za jakým úèelem? Je to proto, ¾e zásuvka je uzemnìna, nepou¾ívá elektøinu, kdy¾ k ní není pøipojeno nic? Kdy je dùle¾ité uzemnit celý kabelá¾? Chcete-li znát reakce na poslední problémy, pøeètìte si tento text na jednotlivé konce.

Co naznaèuje, ¾e elektrická instalace je uzemnìna? Dobrou odpovìï lze nalézt v jedné otázce a vysvìtlíme, jak dobøe mù¾eme. Nyní v jakémkoliv domì, kde jsou vedle fázového a neutrálního vodièe i zásuvky, jsou také zemnící dráty. Nevstupují ¾ádným zpùsobem do výroby jednotlivých zaøízení. Tam jsou pak ochranné potrubí, které jsou obvykle umístìny v denním rozvadìèi, a odtud jsou smìrovány na kovový prvek, který je snadno spojen se zemí. K èemu slou¾í? Samozøejmì, jak jsme ji¾ zmínili, uzemnìní je ochrannou metodou, která se promìnila v domácích instalacích po mnoho let. Dal¹ím dùvodem pro uzemnìní je pracovní podmínky, proto¾e díky tomu jsou plné nádobí, které se dobøe znají v domácí funkci. Pokud chcete dosáhnout tohoto typu vodièù, musíte si myslet, ¾e jsou to odli¹né znaèky. Nejlevnìj¹í je ochranný vodiè PE, který obsahuje ¾lutozelený a PEN, co¾ je neutrální vodiè, který navíc má ochrannou funkci. Tento proces je modrý. Dokonce i zásuvky, které nemají uzemòovací kolík, pøedstavují druh ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Obvykle mají tyto zástrèky znaèku (dva pøekrývající se ètverce, co¾ znamená, ¾e by nemìly být uzemnìny.