Funkeni diagnostika

Kolposkopická diagnóza je zalo¾ena na interpretaci architektury povrchu epitelu, jako¾ i vaskulárního obrazu. Prakticky nepostøehnutelné detaily cervikální epiteliální oblasti, které èasto rozhodují o dobré diagnóze, jsou mìøeny ve zlomkových èástech milimetru a vaskulární formát dostupný v epiteliální vrstvì je mikronové velikosti.

Ve smlouvì ani ta nejlep¹í kamera, která pøená¹í obraz v nejostøej¹í podobì, není schopna takové detaily vidìt. Mnohé barvy rùzných odstínù èervené a svìtlé barvy vidìné v jednoduchém obrazu tohoto odli¹ného prostøedí jsou specifickým uznáním. Není to levné, pokud pou¾íváte i to nejlep¹í video. Obrovské zvraty kolposkopického obrazu a specifického prostøedí, ve kterém jsme nuceni pozorovat obraz, nebudou kupovat za pou¾ití pøístrojù, které jsou ideální pro rùzná odvìtví medicíny. Kvùli nedostupnosti je provoz zaøízení slo¾itìj¹í. V klubu s posledním i lékaøem kompetentním v pou¾ívání kolposkopu, ve vìt¹inì pøípadù neexistuje mo¾nost spolehlivé diagnózy, vy¾aduje také vyu¾ití znalostí a dal¹ích pøedpokladù.Kolposkopy optické navíc opatøeny tunelové vidìní jsou nejvíce preferovanou volbou pro kolposkopisty, kvùli tvaru optického pozorování vìøíme, ¾e zaji¹»uje pøesné diagnostickou interpretaci sledované oblasti, a na obrazovce se mohou vysílat obraz zobrazit pacienta nebo lékaøe nebo zapoznaj±cy uènì.V nových èasech, efektivní, ale ji¾ pou¾itý kolposkop splòující po¾adované standardy kvality i pro soukromé skøínì, stejnì jako pro veøejnou nemocnici lze zakoupit za nìkolik tisíc zlotých, a vybavit jej s tunelem pro vidìní mù¾e být provedeno kdykoliv za èástku oscilace kolem pìti tisíc zlotých. Je-li to nutné, je mo¾né za malé mno¾ství penìz, renovaci starých, opotøebovaných kolposkopy a po takovém zpùsobu, ¾e jsou odli¹né. Kolposkop z urèité události, mù¾ete získat za èástku, kterou bychom museli vynalo¾it na nákup spoustu jednoduchých a nepøesných video kolposkopù.