Hasici po ary na lodich

Bìhem pokusù o uhasení po¾árù se mnoho lidí reflexnì dostává k vodì. Existuje stejný nejvìt¹í a dobøe známý hasicí prostøedek. Nicménì, hasièi, po¾ární specialisté, neustále pøijímat to. Volba hasiva závisí na materiálu, který má být opálen.

Pìnové hasièePìnový oheò dobøe zhasne mimo jiné pøi po¾áru hoølavých kapalin, jako je benzín nebo alkohol. Pìna nemù¾e být pou¾ita k ha¹ení spalujících alkalických kovù nebo elektrických instalací a v¹e, co reaguje s vodou. Na druhou stranu jsou nejvíce pou¾ity hasicí prá¹ky.Ve vztahu k jejich slo¾ení mohou být pou¾ity k uhasení témìø v¹ech dùle¾itých materiálù. Hasicí plyny, z nich¾ nejpopulárnìj¹í je oxid uhlièitý, jsou dobré pøi ha¹ení po¾áru uhelného prùmyslu, koksu a síry, také kovù, jako je draslík, sodík, vápník, ¾elezo a zinek. Voda na druhou stranu dokonale splòuje na¹e postavení v kontaktu s hoøícími organickými pevnými látkami, napøíklad døevem, papírem, uhlím, slámou.

https://w-tox24.eu/cz/

Parní hasicí pøístroj - pára jako hasicí prostøedekPodobný úèinek jako voda má páru jako hasicí prostøedek. Pravdìpodobnì praktický ¾ivot v pøípadech spalování tìchto jediných materiálù. Hlavním rozdílem mezi parou a vodou je, ¾e voda mù¾e být pou¾ita ve volném prostoru a pára pouze v uzavøených místnostech o kapacitì nejvý¹e 500 m2. V dokonalej¹ích místnostech je úèinek páry neúèinný. Je nutné nejen poznat hasicí prostøedky povolené pro druhé látky, ale také pravidla pro jejich pou¾ití a aplikaci v po¾áru pro dobré hasicí po¾áry.