Kartae pro odstraoovani prachu

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v moci faktù jsou dokonale rozpoznávány a dokumentovány. Identifikace hrozeb, které vyvstávají z jejich pøítomnosti ve výrobním procesu, je proto velmi populární. Situace se stává mnohem obtí¾nìj¹ím v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo doklad ve formì prachu, velké nebezpeèí výbuchu.

Prùmyslové instalace centrálního vysávání se pou¾ívají k o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukce zaøízení a hal. Proto se sna¾í zachovat èistotu v pozadí práce a tím i ochranu pracujících a organizací a pøíslu¹enství proti ¹kodlivému úèinku prachu v souèasném ohro¾ení vzniku sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která provozuje prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými ve smìrnici & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a pùsobení ¾en v místnosti z nepøíznivých úèinkù prachu.- ochrana organizací a zaøízení proti poruchám v dùsledku pra¹nosti,- ochrana konstrukce a pracovníkù pøed úèinky nekontrolovaného pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuPokud se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jev pravdìpodobnì povede ke znièení jednotky pro odstraòování prachu a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony zahrnuty do spojení zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo øeèeno vý¹e, nejdùle¾itìj¹ím významem centrálních vysavaèù je sní¾ení rizika sekundárního výbuchu tím, ¾e se eliminuje tzv. zbytky prachu. Toto øe¹ení samo o sobì maximalizuje bezpeènost jednotky a po¾ár, umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavého a výbu¹ného prachu musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.