Koleni zamistnancu bibliografie

Naléhavé osvìtlení je realizováno v je¹tì masivnìj¹í dávce objektù. Jedná se zejména o kanceláøské budovy, prùmyslové haly a pùvodní pracovi¹tì, stejnì jako univerzity a vysoké ¹koly. Aktuální èasy nouzového osvìtlení jsou také inzerovány v soukromých oblastech - rodinných domcích a místech.

Instalace nouzového osvìtlení jsou pøijata tak, aby náhlé vypnutí pøívodu elektrické energie nezpùsobilo neoèekávané vypnutí osvìtlení. V reálných situacích by taková událost mohla mít katastrofální dùsledky, napøíklad v oblasti práce, kde jsou stroje s pohyblivými èástmi, které nejsou chránìny ¾ádným krytem. Z tohoto dùvodu byly nalezeny vhodné záznamy o nutnosti pou¾ití zaøízení pro nouzové osvìtlení dokonce i na staveni¹ti.Nouzové osvìtlení, které prochází dalekosáhlým principem. Mù¾e být provedeno samotnými svítidly, ve kterých lze najít malou baterii. Bìhem ka¾dodenního provozu napájecí sítì se vlo¾í, zatímco pøi výpadku napájení se automaticky provede nouzové osvìtlení, které nabíjí elektrickou energii z baterie. Tento pøístup vy¾aduje pøidání pøídavného drátu k cíli osvìtlení, co¾ je fázový vodiè se specifickým napájecím zdrojem, bez ohledu na práci spínaèe svìtel. Stojí za to, ¾e svìtelný zdroj v svítidle bude ¾árovka s ledem, proto¾e dostává trochu elektrické energie. LED nouzové svítidlo umo¾òuje pou¾ití bì¾ných pøímých LED svítidel v obchodì, není potøeba zakoupit speciální ¾árovky od výrobce.Centrální zdroj energie je jiným prostøedkem pro provoz systému nouzového osvìtlení. V opaèném pokoji je umístìna sada baterií s vysokým obsahem, které umís»ují osvìtlení do ka¾dé budovy i po mnoho hodin. Pro je¹tì del¹í prodlou¾ení doby osvìtlení, a dokonce i mo¾nost vyu¾ití energie rùznými zaøízeními, jsou také smìrovány generátory.