Koleni zamistnancu efs

Polské naøízení øíkají o pou¾ití pomoci pøi nákupu posnetové tepelné hd fiskální tiskárny. Tato úleva zahrnuje návrat 90% kupní ceny, ale nesmí pøekroèit 700 PLN. Ve stejné dobì, v pøípadì, ¾e obchodník nakoupí nìjaké vybavení, úvìr se vypoète pro ka¾dou z sebe, a ne na veøejnosti. Jak mù¾ete vidìt, úleva pro nákup pokladny je dobrá a u¹etøí spoustu penìz.

Stojí za to vyu¾ít takovou nabídku. Tam jsou v¾dy nìjaké pravidla pro pou¾ití takové slevy. Zavedené spotøebuje v zákonì o dani z zbo¾í a slu¾eb.Základní my¹lenkou je nutnost hlásit v daòovém titulu poèet pokladen, které se schovávají, aby byly adresovány k evidenci obratu a daòových sazeb. Kromì toho je také nutné pøidat adresu, kde budou hotovosti pou¾ity. Je tøeba poznamenat, ¾e taková ¾ádost by mìla být pøedkládána pøed zapoèetím majetku z pokladny.Dal¹í my¹lenkou je potøeba zachovat pøidìlené datum, kdy by daòoví poplatníci mìli instalovat a zaèít pou¾ívat deklarované pokladny.Kromì toho je tato èástka povinna provést technické podmínky, jak je popsáno v zákonì o DPH. Stejnì jako mají specifické funkce. Musí napøíklad umo¾nit bezpeèný tok informací na externí média. Pokladnice jsou technicky kontrolovány pøed vydáním ¾ádosti o úhradu za jejich nákup.Nové pravidlo platí pro osoby, které rezignují z DPH. Takové osoby, aby získaly náhradu za nákup pokladny, musí také pøedlo¾it samostatnou ¾ádost obsahující úplné informace o poplatníkovi. Napøíklad v takovém projektu by mìlo být uzavøeno jméno a pøíjmení, údaje o adrese, daòové identifikaèní èíslo a èíslo bankovního úètu, které mù¾e být pravdivì vráceno pøi nákupu takové pokladny. Èas, kdy byste mìli obdr¾et takovou refundaci, je 25 dní od okam¾iku, kdy daòový poplatník pøedlo¾í dal¹í ¾ádost.Souhrnnì stojí za zmínku vý¹e uvedené zásady. Po jejich provedení by daòová úleva pøi nákupu pokladny mìla být uznána.