Kuchyoske lodni prace

Svìt je pøesný pro bohaté lidi, s dal¹ími vlastnostmi, dovednostmi nebo povahami kromì specifické dávky, díky v¹emu v¹e se pøekrývá a my jsme schopni chodit v tomto velmi slo¾itém stroji, který existuje v ¾ivotì.

Pøedstavte si situaci, jako je ka¾dý inteligentní a analytický jako Einstein. Pøesto¾e by tam byly hodnì zajímavé diskuse, zákony bytí ve vesmíru by byly velmi ¾výkané, ale pravdìpodobnì ka¾dý by brzy hladovìl. Nebyly by tam pekaøi, milovníci mléka ani obchodníci.

Tato rozmanitost lidí je povinná a umo¾ní ka¾dému, aby na¹el své postavení na poslední planetì. Tak¾e kdy¾ nejsme v¹ichni pravdìpodobnì svìtoznámý sportovec, ano, ne v¹echny z nich budou pravdìpodobnì obchodníkem, který otevøe jinou spoleènost a nebude mít nic ¹patného. Nìkteøí mají vá¹eò pro hazardní hry, nìkteøí mají sklony k podnikání a nemìli byste rozdìlit své zamìstnance na pevné a slabé, proto¾e práce, na které pracují.

V¹echno se pøekrývá a ¾ádná osoba neexistovala, aby fungovala, aby lidé kolem ní nebyli zdánlivì triviální. Podívejme se napøíklad na øeditele spoleènosti. Nemìl ráno ráno po pití kávy a snídani, kdyby pøedtím nesbaloval kávová zrna, nezlep¹oval slepice, nepracoval produkty, nedal je do supermarketù, neprodával je. Bohu¾el existovalo období, ve kterém by podniky mohly být provozovány efektivnì, kdyby èlovìk neuèinil pro nìho snadnìj¹í vymyslet program pro uplatnìní spoleènosti nebo lidského kapitálového aparátu. Po dni plném výzev nebude poøádnì odpoèívat, kdyby tesaø neudìlal døevìné práce døíve ne¾ na pohodlné lù¾ko.

To je hroznì typický pøíklad a ukazuje, kolik jsme v¹ichni z nás podmínìni, zatímco velmi silná nepozornost odmítá ostatní postavy kvùli jeho spoleèenskému postavení. A mìlo by se pamatovat na to, ¾e se bohatství rozvíjí a v¹echno se mù¾e zmìnit právì teï. To je dùvod, proè by si lidé mìli vzájemnì dávat velký respekt.