Levak krajee

Øezání sýra se opakuje jako triviální otázka, ale zku¹enost obchodních asistentù v èasopisech vyrábìjících sýry se pøipravuje na úplnou øeè ka¾dou vteøinu. Sýry ve vztahu k druhùm mají jinou konzistenci. Jsou tu tvrdé sýry, jaký druh krájení potøebujete, abyste získali více energie, ale také velmi pohodlné sýry, dokonce i na povrch no¾e, i kdy¾ jde o nù¾ urèený výhradnì pro øezání sýrù. Posledním z nich je, ¾e povrch no¾e je ¹pinavý tlustým sýrem, více øezù je je¹tì tì¾¹í øezat pøesné technologie bez po¹kození struktury sýra.

Co pak mohou dìlat lidé, kteøí podnikají, kteøí ka¾dý den èasto musí pro na¹e zákazníky øezat rùzné druhy sýrù na malé plátky? Za prvé, musí pou¾ívat dobrý krájeè. Krájeè sýra ma-ga je výrobek ¹iroké tøídy, urèený k øezání sýrù v¹eho druhu. Má velmi citlivou èepel, tak¾e zaøezává do sýra a je odøíznut z tenké, jemné plátky, bezdùvodnì, konzistence sýra. ®ádá ji, aby fréza mù¾e sní¾it malý déle významného mno¾ství sýra, ani¾ by museli otøení no¾e jako malé plátky. To je hodnì u¾iteèné v¹ude tam, kde je tøeba zajistit vysokou úroveò krájet sýry rùzných druhù v malém období, které je èasto handlach. Stále èastìji se v¹ak dáváme pøednost rozhodnete koupit krájeè na jednotlivé domy, proto¾e to ukazuje, ¾e mnohem snadná instalace nahradit èinnosti, které jsou nezbytné, a pøipravte nám spoustu problémù.

Dnes, místo toho, abyste kupovali sýr na plátky, si mù¾ete koupit vlastní sýr na krájení sýra a ka¾dý den vo¹tinové tolik plátkù sýra, jak chcete ze sýrového domu! Jedná se o velkou úsporu energie a samotný sýr, proto¾e ten, který je umístìn ve formì celého bloku, bude rozlo¾en mnohem pomaleji ne¾ sýr nakrájený na malé plátky v zájmu.