Magneticky filtr eiste vody

https://ecuproduct.com/cz/energy-beauty-bar-zarizeni-omlazujici-oblicej-krk-a-stepeni/

Magnetický filtr je urèen k ochranì domácností i jiných malých prùmyslových zaøízení ústøedního vytápìní a otevøené u¾itkové vody, jako¾ i nìkterých zaøízení umístìných v tìchto zaøízeních proti kontaminaci pevnými tìlesy. Stále èastìj¹ím pou¾íváním zaøízení s vysokou hodnotou a øídicím a mìøicím vybavením v instalacích je potøeba filtrace vody, proto¾e jejich správné a spolehlivé fungování je podmínìno významnou mírou èistoty tekoucí vody.

Magnetické filtry by mìly být instalovány na potrubí tak, aby se smìr proudìní vody shodoval se ¹ípkou odlitou na trupu a kryt se setkává na èásti filtru. Filtry lze iniciovat na hladkých a pøímých potrubích. Magnetické filtry jsou umístìny z trupu, sí»oviny, víka, magnetické kazety, tìsnìní a spojovacích prostøedkù. Konstrukce filtru zaji¹»uje vysoký filtraèní úèinek vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: mechanické a magnetické. Magnetické filtry lze pou¾ít v soukromých ústøedních topeních, prùtokových ohøívaèích, automatických praèkách, myèkách nádobí, instalacích, které dodávají ve¹kerá zaøízení pro vytápìní nebo chlazení. Úèinky magnetických filtrù jsou mimo jiné prevence po¹kození konstrukce a zaøízení umístìných v ní, zvy¹ování úèinnosti instalovaných magnetizérù, sni¾ování provozních nákladù, sní¾ení odolnosti vùèi vodì nebo proudìní kapaliny v konstrukci. Magnetické filtry mají mnoho výhod, co¾ dokazuje, ¾e nejsou pou¾ity ¾ádné náklady, jsou prakticky bezúdr¾bové.V Anglii je dodáno více ne¾ 20 milionù rodinných domù, z nich¾ vìt¹ina má systém ústøedního vytápìní a tento svìt je v èele rozvoje moderních ekologických technologií, které pomáhají provozovat topné systémy. Více ne¾ milion nových magnetických filtrù bylo propu¹tìno na vzdálenost nìkolika nových let.