Modni navrhaoi v poznani

V sobotu byla pøedstavena ukázka nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala obrovské mno¾ství divákù, kteøí museli vidìt, co budou návrháøi pøipraveni na nadcházející sezónu. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Rafinovaná show zùstala v nejpøísnìj¹í slo¾ce a celek skonèil bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Cestou jsme mohli obdivovat modely, které pøedstavují nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. Jejich hodnota byla pøevzata ze zcela zjevných a jemných tkanin s velkými barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi mìli rádi vzdu¹né, barevné maxi suknì vyrobené v háèkování. Kromì jejich potì¹ení také vzbudili krajky, romantické ¹aty a halenku s volánky a vy¹ívanými bikinami. A¾ donedávna návrháøi navrhovali pro ¾eny, mimo jiné, pletené klobouky s øádnými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a atraktivními kvìty.Po výstavì skonèila aukce krásných svatebních ¹atù, èasto pøipravených na tuto pøíle¾itost. ©aty byly dány osobì, která musela zùstat anonymní. Kromì toho byly vydra¾eny nìkteré odìvy z nejvýznamnìj¹í sbírky. Pøíjmy z aktuální aukce budou pøevedeny do polského sirotèince. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje rùzné funkèní a doplòkové akce. Jeho majitelé opakovanì odkládali na¹e výrobky do aukce a pak pøedmìtem prodeje byla i náv¹tìva konkrétní továrny.Zástupce spoleènosti nám sdìlil, ¾e poslední kolekce pøijde na sázky hned na zaèátku kvìtna. Kromì toho informoval, ¾e spoleènost zva¾uje zalo¾ení elektronického obchodu, kde by rùzné sbírky byly jiné ne¾ v obchodech.Rodinná odìvní firma je jedním z nej¹ir¹ích výrobcù odìvù v této oblasti. Má málo továren v ¹irokém regionu. Zamìstnává nìkolik tisíc zamìstnancù, v minulosti vìt¹inu nejlep¹ích krejèích, krejèích a architektù. Poka¾dé, tato spoleènost pí¹e sbírky ve znalostech s významnými polskými designéry. Tyto sbírky jsou tak dùle¾ité, ¾e je¹tì pøed otevøením obchodu jsou pøipraveni v malé frontì od samostatného rána. Tyto sbírky jdou tentý¾ den.Èlánky této instituce jsou mezi pøíjemci velmi populární ji¾ mnoho let a nakonec i v zahranièí. Psát o ní, nezdá se, ¾e nemluvì o mnoha ocenìní, které jí dovolila, a které tvrdí, ¾e produkty jsou v nejvy¹¹í kvalitì.

Podívejte se na ná¹ obchod: Jednorázová odìvní lékárna