Modni navrhaoi z paoi e

Minulá sobota probìhla prezentace nejnovìj¹í sbírky místního výrobce odìvù. Akce pøilákala velké mno¾ství divákù, kteøí chtìli vidìt, co návrháøi dokonèili spojovací sezónu. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Rafinovaný displej byl v nejbli¾¹ím detailu a v¹e bylo bez pøeká¾ek. Na pódiu jsme mohli obdivovat modely, které pøedstavují nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. Byly vyrobeny s pou¾itím zcela otevøených a lehkých tkanin s rychlými barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi mìli rádi vzdu¹né, barevné maxi suknì vyrobené výhradnì z háèkování. Mezi nimi vzbudila radost krajka, romantické ¹aty a halenky s volánky a vy¹ívanými bikinami. Pro malé obleèení, návrháøi navrhli pro dámy, mimo jiné, pletené klobouky s velkými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a barevnými kvìty.Po výstavì byla pøipravena aukce krásné svatební tvorby pøipravené speciálnì pro poslední ¹anci. ©aty byly vyplaceny osobì, která musela zùstat anonymní. Navíc bylo vydra¾eno nìkolik dal¹ích odìvù z nejvýznamnìj¹í sbírky. Pøíjmy z poslední aukce budou pøevedeny do va¹eho sirotèince. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje øadu u¾iteèných a atraktivních akcí. Její majitelé ji¾ opakovanì prodávali své výrobky k prodeji a jak pøedmìtem dra¾by byla i náv¹tìva nìkteré z továren.Zástupce spoleènosti nám øekl, ¾e poslední kolekce dorazí do obchodù rychle v kvìtnu. Kromì toho informoval, ¾e znaèka zva¾uje otevøení online obchodu, ve kterém by byly reverzní sbírky viditelné ne¾ v obchodech.Polská odìvní znaèka je osamocený jeden z nejvýznamnìj¹ích výrobcù odìvù na dosah. Existuje nìkolik továren v celé zemi. Zamìstnává nìkolik tisíc lidí, v dne¹ním prvním z nejlep¹ích krajèíøù, ¹vadlen a návrháøù. Èas od èasu tato funkce vede sbírky ve spolupráci se základními polskými designéry. Tyto sbírky mají tolik uznání, ¾e se pøed zahájením obchodu, pøipraveného z individuálního rána, zlep¹ují ve velkých frontách. Tyto sbírky probíhají ve stejný den.Produkty tìchto firem z mnoha let rychle hrají s velkým ohlasem mezi u¾ivateli, a to jak v oblasti, tak iv zahranièí. Pøi psaní o ní nepøichází, nemluvì o cenách, které získala a které potvrzují, ¾e zbo¾í má nejlep¹í kvalitu.

Zobrazit svùj obchod: Jednorázové obleèení