Modni poehlidka galerie ostrovia

Minulou sobotu se konala výstava nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala velkou èást divákù, kteøí chtìli vidìt, co by designéøi vaøili na sezónu. Mezi diváky jsme mohli dokonce identifikovat nìkolik osobností, novináøù a politikù.Zdokonalený displej zùstal na neju¾¹ím tématu a v¹e probìhlo bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Cestou jsme mohli obdivovat modely, které pøedstavují nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. V jejich díle byly pou¾ity pouze jemné a jemné tkaniny s barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi mìli rádi vzdu¹né, barevné maxi suknì v plném háèkování. Mezi nimi vzbudila radost krajka, romantické ¹aty a halenky s volánky a vy¹ívanými bikinami. Pro horké obleèení, návrháøi navrhli pro dámy, mimo jiné, pletené klobouky s tlustými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a krásné kvìtiny.Po výstavì se konala aukce krásných svatebních ¹atù, které byly èasto pøipraveny pro poslední pøíle¾itost. ©aty byly prodány osobì, která chtìla zùstat anonymní. Navíc bylo vydra¾eno jen málo obleèení z poslední kolekce. Pøíjmy z poslední aukce budou pou¾ity pro domovský sirotèinec. Je tøeba zdùraznit, ¾e název dychtivì podporuje rùzné úèinné a praktické kroky. Jeho u¾ivatelé opakovanì nabízeli své produkty na aukcích, a proto¾e pøedmìtem prodeje byla i náv¹tìva poslední továrny.Zástupce spoleènosti nám sdìlil, ¾e poslední kolekce pøijde do domovù na zaèátku kvìtna. Kromì toho oznámil, ¾e název plánuje zøídit poèítaèovou firmu, ve které by byly u¾iteèné jiné sbírky ne¾ ve stacionárních obchodech.Polská odìvní spoleènost je oblíbená mezi nejvìt¹ími výrobci odìvù v regionu. Má nìkolik továren ve v¹ech regionech. Zamìstnává nìkolik tisíc zamìstnancù, pøedev¹ím tìch nejlep¹ích krejèích, krejèích a architektù. Tato spoleènost nyní sbírku pomáhá s konkrétními polskými designéry. Tyto sbírky produkují opravdu dùle¾ité uznání, ¾e jak pøed otevøením obchodu, pøipravené ráno se pova¾ují za dlouhé fronty. Tyto sbírky jsou výsledkem tohoto konkrétního dne.Materiály této instituce z mnoha rychlých let jsou velkým pøínosem mezi u¾ivateli, a to jak v regionu, tak v zahranièí. Kdy¾ se o ní pí¹e, není správné nezmínit mnoho cen, které získala a které se sna¾í vytvoøit èlánky nejvy¹¹í kvality.

Podívejte se na ná¹ obchod: Jednorázové obleèení pro dìti