Nakup pokladny poed zahajenim provozu

Aby obchod mohl dobøe vydìlávat, mìl by nejen nabízet ¹irokou ¹kálu produktù a etablovat se na výhodném místì, ale také efektivnì fungovat. Pøeru¹ení provozu nebo velké fronty na nìkolik desítek metrù mohou úèinnì odradit zákazníka, který, i kdy¾ se rozhodne nakupovat po jednom, se mu vyhne podruhé.

Pro aktivní provozování obchodu staví celou øadu faktorù: Nalaïte a profesionální personál, distribuci zbo¾í a èistotu systému, efektivní a funkèní pokladnu a prakticky obrovské mno¾ství detailù. Tak¾e pokud chcete, aby vá¹ obchod mít nej¹ir¹í mo¾né výsledky, je tøeba na to vìnovat podrobnìji, kolik pozornosti. & Nbsp; obchod pokladny by mìl být charakteristický jednoduchým ovládáním, který existoval v zamìstnanec je stejnì tvrdì a pøesnì slou¾it zákazníkovi.Zamìstnanci by mìli být vy¹koleni od samého poèátku, namísto toho, aby skonèili ve velké vodì a oèekávali, ¾e nám zpùsobí i ¾ivot. Mìli byste je mít také subjektivnì, abych se mohl identifikovat se známým pracovním prostøedím. Nevýhoda této identifikace mù¾e vést k situaci, ¾e pokud je opustíme z dohledu, pøestanou pracovat, stejnì jako já. Dùle¾itá je v¹ak osobní volba: stojí za to zamìstnávat zamìstnance, kteøí jsou charakteristiètí. Nic není tak ¹patné pro branding jako konflikty mezi posádkou. Nezapomeòte ¹kolit v¹echny osoby z pokladny.Police s vinaøským artiklem musí být opravdu uspoøádány tak, aby zákazníci mezi sebou mohli volnì pøecházet a aby fronta paralyzovala provoz. Celá skladová plocha by v¹ak mìla být získána v øe¹ení umo¾òujícím pozorování zamìstnancem - bohu¾el, kráde¾ je v Polsku stále velmi bì¾ná, ani sledování v¾dy nepomáhá, proto¾e ve skuteènosti nemù¾eme zakázat zákazníkùm vstup do obchodu, napøíklad v mikinì, která zabraòuje identifikaci zlodìje. Nezanecháváme fiskální pokladny bez péèe. Na místì pokladny by v¹ak v¾dy mìla být pøijata jedna ¾ena.Je také nesmírnì dùle¾ité udr¾ovat poøádek v obchodì. Je to nepøijatelná forma, ve které je podnikání nepoøádek, není známo, kde le¾í, na policích a na podlaze je pokryto prachem a vùnì v resortu je tì¾ké pova¾ovat za pøíjemnou. Nezapomeòte, ¾e ve fiskální kapse jsou obvykle krátké mince, aby bylo mo¾né prodat zbytek zákazníkovi a sledovat stav role, na které jsou pøíjmy napsány.Ka¾dý majitel obchodu by mìl odpovìdìt na poslední, proto¾e v¹echny vý¹e uvedené otázky ovlivòují finanèní cíle. Efektivní a jednoduchá pokladna není v¹echno - obchod bude potøebovat, aby fungovala dobøe.