Napajeni cng

Navzdory skuteènosti, ¾e je ve v¹ech objektech klidný kontakt se vzdálenými zdroji energie, mù¾e nìkdy dodr¾et prostor v napájecím zdroji. Je to stejná situace, kterou opravdu potøebujete udìlat, a pravdìpodobnì to bude výsledkem jak selhání budovy, tak i mo¾nosti, která bude na stranì dodavatele energie. V takových situacích, kdy není elektøina, by mìla být v bloku zapojena lampa nouzového osvìtlení. Je obzvlá¹tì dùle¾ité, kdy¾ dùm není hloupý a lidé, kteøí jsou v nìm zamìstnáni, ho budou potøebovat v takové formì, kdy opustí zatemnìný interiér budovy.

Toto osvìtlení je v souladu s provádìním pøíslu¹ných zdravotních a bezpeènostních pøedpisù, které by mìly fungovat v ka¾dém zaøízení bez ohledu na jeho pou¾ití. S jeho pomocí se opakuje pøesnì s cílem zvýraznit chodby a nouzové východy. Tyto lampy pak pou¾ívají minimální napìtí, i kdy¾ je tak dùle¾ité, aby obì ulice byly øe¹eny, kdy¾ piktogramy byly charakteristické pro lidi, kteøí se budou sna¾it opustit objekt.Stojí za to vidìt, ¾e takové lampy mohou být nabízeny ve velmi originálních obalech, obdélníkových i oválných. Díky tomu mohou být snadno pøizpùsobeny velkým budovám a mohou být pou¾ity ke kontrole, kde jsou instalovány.

Velmi èasto je takové osvìtlení vydáváno okam¾itì piktogramy, které informují o evakuaèním výstupu a o tom, kterým smìrem se má vydat, aby bylo mo¾né jej co nejrychleji dosáhnout. Ka¾dý dùm, který je vybaven takovým osvìtlovacím modelem, mù¾e v nìm poskytnout role, které vy¾adují vìt¹í bezpeènost. I kdy¾ v dobì skuteèného ohro¾ení ¾ivota budou lidé schopni udr¾et poøádek a okam¾itì se vrátit k øe¹ení nejkrat¹í mo¾né cesty, která se k nìmu vrátí.