Ohnisko nemocnych 3 kvitna

Výbuchu je definována jako hodnì dlouhou oxidaèní reakce nebo rozkladu, který poèítá na rychlé spalování hoølavých plynù, par, kapalin nebo hoølavým prachem a vláken v tìle, indukuje zvý¹ení teploty nebo tlaku spolu s destrukcí lo¾iska rázové vlny a akustickým úèinkem.

Výbuch je situace za pøísnì definovaných podmínek, a to právì tehdy, kdy¾ je koncentrace hoølavé suroviny pova¾ována za dobøe definovaný rozsah, co¾ se nazývá mo¾nost výbuchu. Koncentrace hoølaviny v mo¾nostech výbu¹ného prostoru nezpùsobí výbuch. K vytvoøení výbuchu je zapotøebí urèitá energie, její¾ iniciátorem mohou být faktory jako jsou jiskry, které vznikly bìhem provozu strojù a elektrických konstrukcí, jsou souèásti zaøízení ohøívány na velmi ¹iroké teploty, atmosférické a elektrostatické výboje. Tato energie se nazývá mladá energie vznícení a je pøekládána jako velmi malá energie kondenzátoru v elektrické oblasti, její¾ vypou¹tìní mù¾e vyvolat vznícení smìsi a ¹íøení plamene za specifických zku¹ebních podmínek. Zaøízení pro ochranu proti výbuchu jsou zaøízení odolná proti výbuchu, která jsou urèena pro provoz v oblastech s nebezpeèím výbuchu.

Hodnota minimální zapalovací energie je parametr, který kupuje analýzu nebezpeèí výbuchu, který vyplývá z stojící v urèitém plo¹ných zdrojù, jako jsou napøíklad elektrické jiskry, elektrostatickou jiskrou, která vyplývají z kapacitních nebo induktivních elektrických obvodù, stejnì jako mechanické jiskry.

Palivo musí pøicházet do styku s okyslièovadlem a poèátek spalování vy¾aduje iniciátor. Je hor¹í spustit výbuch prachu ne¾ výbuch plynu. Plyn je spojen s obsahem spontánnì díky difúzi a mechanické míchání je zapotøebí k vytvoøení oblaku prachu. Minimalizace prostoru výbuchu zvýhodòuje násilnost výbuchu, zatímco v pøípadì mùry je udr¾ována jako faktor pøispívající k jejímu výskytu. Mezi plyny pravdìpodobnì existují oxidanty namísto kyslíku, napøíklad fluoru. Mezi kapaliny, které jsou oxidanty patøí kyselina chloristá, peroxid vodíku a mezi tuhými oxidaèními èinidly jsou: dusiènan amonný, oxidy kovù. Paliva jsou pøedev¹ím kapaliny, plyny, ale také pevné látky.