Podpa i vlasy

Man PrideVivese senso duo oil effektiv hartab forberedelse

Mùj bratranec si rád hraje s jejími vlasy, mù¾ete ji neustále hýbat, vyèesat ji a uèinit je. Je to prostì absorbováno tím, ¾e chtìjí, aby v¹e vypadalo hezky, mù¾e dát jeden prstík tucetkrát, polo¾it vlasy na nì po celou dobu, nebo pøipoutat vlasové klipy. Nejvíce drahé ¹kolní kultury a dostat se k nim. Její nedávná tvorba, princezna Joker, byla také originální a já bych si pøál perfektní úèes a ¹aty. V poøadí èísel mìla maminka plédy plnìné malými opletkami. Po chvilce tento ú¾asný jedenáctiletý mu¾ øekl ne, ne a znovu a znovu. Bude to pøíjemnìj¹í èekat v interiérech ... ano to zaèalo. Pùlhodina natáèení je také psá. Vypadala skvìle jako dobrá princezna. Teprve jak se to stalo s princeznami, zmìnila my¹lenku pomìrnì rychle. Ne na poslední, ¾e na zaèátku pøedstavení uplynulo skoro dvì hodiny. Najednou ... zcela zmìnila nápady, ale ve svém projevu to nebylo o nic víc ne¾ o tom, ¾e "ne, já se mi nelíbí, proto¾e si nepamatuji aristokraty, jak vysoko je její otrokynì". Vynalezla nový úèes, zastrèila si vlasy do perspektivy volné koky. Na¹tìstí, právì tak, jak byla vytvoøena vý¹e, u¾ máme schopnost ohýbat vlasy, tak¾e to bylo velmi rychlé. Její matka z nìjaké strany mì, dal¹ích dvacet minut bylo v¹echno.