Poeklad dokumentu rdw

Pøeklad dokumentu je sám o sobì velmi obtí¾ný. Pokud jsme závislí na pøekladu jakéhokoliv textu, po¾adujeme nejen zohlednìní slov a vìt „nauèených“, ale také poznání mnoha idiomù specifických pro v¹echny jazyky. Faktem je, ¾e osoba, která pí¹e èlánek v angliètinì, ji nepou¾ívá v èistì „akademické“ technologii, ale pou¾ívá svùj jedineèný vzhled a zmínìné idiomy.

V posledním hnutí, ¾e role globální internetové sítì je stále je¹tì vìt¹í, èasto se objevuje potøeba pøekladu webových stránek. Napøíklad, vytvoøení webové stránky, se kterou jsme závislí na ¹ir¹ím publiku, musíme organizovat v nìkolika jazykových verzích. Pøi pøekladu obsahu webové stránky, napøíklad v angliètinì a na¹em stylu, by nemìla být pouze schopnost pøekládat, ale také energie vyjadøovat své vlastní nápady a popisy, které jsou v originálu nepøelo¾itelné. Jak se tedy v praxi oèekává? Pojïme pøekládat obsah jakékoli webové stránky anglického jazyka pomocí pøekladaèe Google. Zatímco obecný smysl èlánku bude zachován (budeme v období, abychom odhadli, o èem je konkrétní stránka, ji¾ logická posloupnost vìt a syntax bude na tabuli nedostateèná. To je proto mo¾né pouze proto, ¾e pøekladatel Google pøelo¾í vybraný text do slov „slovo za slovem“. V praxi tedy nejsme, co musíme pøipravit na základì tohoto ovlivòujícího, vícejazyèného webu. To je dùvod, proè v umìní pøekladatelských webových stránek v blízké budoucnosti èlovìk nenahradí stroj. Ani ten nejvhodnìj¹í software nemá síly abstraktního my¹lení. To, co mù¾e udìlat, je chùze podle logiky èlovìka, který je pøenesen do zvoleného programovacího jazyka. Proto i ty nejlep¹í aplikace pøekládající text jsou koneckoncù za profesionálními pøekladateli webových stránek a je s nejvìt¹í pravdìpodobností, ¾e tam bude v¾dy. Pokud je nìkdy k dispozici pokroèilý nástroj s mo¾ností jasného a abstraktního „my¹lení“, bude to poslední konec na¹í civilizace. Abychom to shrnuli, ve smyslu výuky dobrých pøekladatelù by mìlo být poskytnuto vhodné didaktické zaøízení, které nejen¾e uèí pøeklady „slovo za slovem“, ale také podporu v oblasti abstraktního chápání daného jazyka.& Nbsp;