Pokladna 2015

Pokladna, známá jako pokladna, jako auto chce být spojena s pravidelnou revizí. Pøi souèasném úspìchu musí být tato revize provedena nejpozdìji dva roky od nedávného pøezkumu nebo fiskalizace. Pøehled pokladny, cena krizí kolísá v mo¾nostech od 100 PLN do 200 PLN pøi dojí¾dìní do zamìstnání.

Povinnost pøezkoumávat pokladnu pochází ze správných právních pøedpisù. Právním základem dvouletého pøezkumu finanèního pokladníka je § 7 odst. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 naøízení ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 o podmínkách pou¾ívání registraèních pokladen. Podle pøedpokladù a pøesnì s ustanoveními § 61 odst. 3 trestního zákoníku je neexistence nebo pøedèasné provedení pøezkumu pokladny spojené s neobvyklým chováním knihy a hrozí ulo¾ením pokut za fiskální trestné èiny. Nicménì levnìj¹í volbou pro ka¾dou dvouletou revizi je ka¾doroèní sestavování. Kdy¾ mluvíme o pøezkoumání pokladen, je tøeba se dále postarat o pojmenování vhodného èasu, který je získán na základì daòového øádu. Podle èl. 12 odst. 3 tohoto zákona se uplynou lhùty, které jsou v mìsících známá, s datem posledního dne posledního mìsíce, který øíká první den daného data, a pokud ten den v aktuálním mìsíci nebyl - v ten den toho mìsíce.

Povinnost dohlí¾et na datum kontroly penì¾ní pokladny nese ¾ena, která se zabývá diskutovanou daòovou pokladnou. Majitel by mìl informovat servisního technika o nutnosti provést takovou kontrolu do dvou let od této kontroly. Pokladní zamìstnanec musí do pìti dnù ode dne oznámení daòového pokladníka provést povinnou technickou kontrolu pokladny (§ 31 odst. 4 zákona v mysli pokladníka.

https://neoproduct.eu/cz/hallu-forte-reseni-problemu-s-haluksami/

Pøezkoumání technického stavu pokladny by mìlo zkontrolovat pøedev¹ím stav v¹ech kontrolních ¹títkù, stav bydlení, srozumitelnost daòových dokladù, pracovní program, správnost provozu, stav pamìti a stav baterií.Aby se zabránilo vystavení sankcí ze strany daòového úøadu, mìl by daòový poplatník zkontrolovat datum kontroly pokladny.