Pokladna a fiskalni tiskarna

My daòoví poplatníci, s pokladnou, jsou témìø na ka¾dém kroku. Jsou pak v taxislu¾bách, nebo jsou pøítomni v zájmu potravin, nebo pak v kinech, tedy v reálných prodejnách nebo nakonec v apartmánech poskytujících rùzné men¹í slu¾by. Mù¾ete si skuteènì vymìòovat nekoneèné hodnoty. Pamatujme si také, ¾e pokud si koupíme produkt online, kdy¾ obdr¾íme balíèek - kromì samotného produktu, mìli bychom také obdr¾et potvrzení.

Dùvodem je skuteènost, ¾e daòoví poplatníci, kteøí vytváøejí tr¾by pro fyzické osoby (které neobchodují, stejnì jako zemìdìlci s pau¹álními èástkami, mají ve svìtle zákona povinnost peèlivì zaznamenávat obchod s pomocí pokladen. Praxe v¹ak ukazuje, ¾e mezi posledními zùstává.

Co ale máme dìlat jako podnikatel, kdy¾ fiskální pokladna pøestane fungovat? Také poslední chu» v nìkolika a¾ do posledního dokonalého okam¾iku ... Nebo máme nìjakou mo¾nost, nebyli nuceni - z pochopitelných dùvodù ztráty - pøestat prodávat?

S úlevou sem nic nepøichází jako rezervní pokladna. Ve formuláøi, kdy je pokladna po¹kozena, mù¾e poplatník pøevzít pøíplatky rezervního fondu. Samozøejmì, pokud ho má. Nepochybnì, z právního hlediska, podnikatelé nemají takovou povinnost být ponìkud náhradním fiskálním ostrým er. Jsou ale pozitivní, zejména v obchodu velkých a významných supermarketù. Ve výjimeèných pøípadech - jaká stabilita je zhor¹ení hlavní banky - chce pokraèovat v prodeji, je jisté, ¾e jediným rozumným øe¹ením je udr¾ovat rezervní pokladnu. Mimochodem: mù¾ete si o nìm dobøe pøeèíst v umìní. 111 odst. 1 písm. 3 zákona o DPH.

Selhání pokladny je bezpochyby nic pøíjemného. Je dobré, ¾e situaci mù¾eme zachránit pomocí rezervní pokladny. Pøipomeòme v¹ak, ¾e v dobì, kdy daòový poplatník pøechází od evidence prodeje do pokladny, musí o této skuteènosti informovat pøíslu¹ný daòový úøad. Oznámení by mìlo obsahovat pøílohy, jako jsou: informace o poru¹e zaøízení, jako¾ i znalosti o výmìnì po¹kozeného náhradního vybavení. V bance: je také dùle¾ité, aby v pøípadì prodeje do¹lo k pøijetí rezervní pokladny.