Pokladna v kadeonictvi

Ka¾dý podnikatel, který je v na¹í spoleènosti pokladny, bojuje ka¾dý den s bohatými problémy, které mohou tyto pokrmy vytváøet. Stejnì jako jakékoliv elektronické zaøízení, pokladny nejsou bez vad a nìkdy se zkazí. Ne v¹ichni majitelé podnikù vìdí, ¾e v nìkteré polo¾ce, ve které je registr pøesunován prostøednictvím pokladny, by mìl mít takové jiné zaøízení - pouze v pøípadì selhání prvního.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pro prodej zbo¾í nebo slu¾eb mù¾e mít vliv na ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, proto¾e to zabrání tomu, aby prodejní dopis byl poru¹en, kdy¾ se hlavní zaøízení rozpadne. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat úèetní knihu slu¾eb v hotovosti. V tomto dokumentu nejsou zadávány pouze v¹echny opravy zaøízení, ale existují také tipy, jak taxizovat registraèní pokladnu nebo zmìnit její pamì». V servisní knize je tøeba také zadat jedineèné èíslo, které bylo daòovému úøadu pøidìleno do pokladny, jméno spoleènosti a adresa bytu, ve kterém je èástka zpracována. V¹echny tyto poznámky jsou nezbytné v pøípadì kontrol od daòového úøadu. Jakékoli zmìny v nápadu pokladny a její zmìnì jsou souèástí úkolù specializované slu¾by, s ní¾ by ka¾dý podnikatel, který pou¾ívá registraèní pokladny, by mìl podepsat smlouvu. Co je dobré - mìli byste informovat daòový úøad o nìjaké zmìnì pokladního servisního technika. Prodej v pokladnách by mìl být provádìn v nepøetr¾itém poøadí, tak¾e pokud je pokladna plná, musí být stanovisko vymìnìno za dal¹í s pamìtí. Ètení pamìti pokladny mù¾e existovat - i kdy¾ je opraveno, ale také pouze autorizovanou entitou. Kromì toho musí být èinnost vykonávána za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Od pøeètení daòové pokladny se provádí pøíslu¹ný protokol, z nìho¾ jedna kopie pøechází do daòového úøadu a zùstává podnikateli. Vy¾aduje, aby byl zachován stejný protokol spoleènì s dal¹ími dokumenty týkajícími se pokladny - jeho vrácení mù¾e vést k ulo¾ení trestu od úøadu.