Polohovani stranek slask

Prodej zaznamenaný na vý¹i danì by mìl být spravován daòovými poplatníky, kteøí provádìjí prodeje za práci fyzických osob bez provádìní finanèních kampaní, a zemìdìlci, kteøí se regulují formou pau¹ální èástky. Pøípady nezaznamenávání prodeje jsou vytváøeny sankcemi, které jsou stanoveny zvlá¹tním zákonem. Daòoví poplatníci mají èasto tendenci neuèinit jim povinnost a samozøejmì napøíklad nekontrolovat pøípady pøekroèení limitù obratu oprávnìných k registraci prodeje pomocí registraèních pokladen a pøíklady nových právních aktù, které povolují uvedené subjekty jsou povinny vést záznamy.

Povinnost vedení evidenci u pokladny není iluze, proto¾e pøedstavuje sankce subjektùm, které vyplývají z ustanovení zákona o dani z výrobkù a pomoci. Jinými slovy, nedodr¾ování zákonných ustanovení, které stanovují poøádek pro vedení záznamù prostøednictvím pokladních pokladen elzab mera & nbsp; zahrnuje skuteèné sankce, nestojí zde riziko. Ne ka¾dý správce si je vìdom této skuteènosti, ale také nezná zákon.

Spolu s umìním. 111 par. 2. daò ze zbo¾í a pomoci finanèní úøad nebo daòového kontrolní úøad mù¾e ulo¾it tì¾kou pokutu ve vý¹i rovnající se 30% daò, která je úètována pøi nákupu výrobkù nebo slu¾eb. V pøípadì fyzických osob pro trestný èin v øízení záznamù o tomto subjektu na vinì za pokladny pøestupek nebo jako trestný èin. Nesna¾te se podvádìt tak¾e aktuální stranu u moci a pøedev¹ím by mìla po¾ádat o obecní úèetního nebo & nbsp; právníka, který pilnowa³by splòující zákonné pøedpisy podnikatelem.

Na místì prodeje zaznamenaného prostøednictvím registraèních pokladen je tøeba poznamenat, ¾e daòová povinnost se vztahuje pouze na nedostatky, které byly pou¾ity v období 1. prosince 2008, tj. Od okam¾iku, kdy byl právní pøedpis zapsán do právního statutu. ustanovení zákona. Pokud by v pøípadì chyby do¹lo v pøípadì chyby, orgány èinné v trestním øízení nebudou odpovìdné za právní, daòovou nebo trestní odpovìdnost za období pøed 1. prosincem 2008. je zapsána v pøedepsané lhùtì a poté jsou pozastaveny zákonné zákony.