Pracovni odchod do duchodu

Pøi navrhování ustanovení zákoníku práce je zamìstnavatel nucen zajistit pevné a zdravé pracovní podmínky, pøièem¾ ka¾dý nástroj a stroj musí pou¾ívat certifikaci, tj. Oznaèení shody CE.

Certifikace nebo posouzení shody výrobku je proces systematického zkoumání stavu, ve kterém konkrétní produkt splòuje zvlá¹tní po¾adavky (je to také zále¾itost bezpeènostních po¾adavkù. Certifikace strojù má nìkteré aspekty. Urèitì ji vezme její návrháø na úrovni konstrukce nebo výrobce v produkèním stavu. Certifikace mù¾e být provedena pøíjemcem výrobku nebo jinou jednotkou od projektanta, výrobce nebo pøíjemce produktù.Z právního hlediska byla certifikace strojního zaøízení zavedena smìrnicí 2006/42 / ES ze dne 17. kvìtna 2006 o situaci strojù. Byl pøedlo¾en právnímu systému v Polsku právním pøedpisem ministra hospodáøství ze dne 21. øíjna 2008 o minimálních po¾adavcích na strojní zaøízení (vìstník zákonù è. 199, bod 1228, který byl v bytì ulo¾en 29. prosince 2009.Certifikace stroje platí pro samotný stroj, výmìnné zaøízení, bezpeènostní komponenty, zdvihací pøíslu¹enství, øetìzy, lana a øemeny.Kritéria pro certifikaci stroje v celé Evropské unii jsou stanoveny v pøíloze i smìrnice 2006/42 / ES, s názvem: Základní po¾adavky spolehlivosti a zdravotní prohlídky pro design a výkon strojù.Kromì toho tato smìrnice zavádí rozdìlení strojù na zvlá¹» nebezpeèné a ostatní.Certifikace strojù a nástrojù, které definují vysoký stupeò rizika v kombinaci s jejich manipulací a pou¾íváním, se nyní provádí ve fázi návrhu. Jiné nádobí a stroje podléhají certifikaci bìhem vnitøní kontroly výroby.Struènì øeèeno, v¹echny pokrmy a organizace, které mohou psát jakýmkoli zpùsobem ohrozit èinnost nebo zdraví èlovìka, také plánovat místo podléhají certifikaci nebo posuzování shody.