Prumysloveho rozvoje v polsku 2015

U¾ nìjakou dobu se prùmysl na¹í civilizace uèí velmi rychlým tempem. Zvlá¹tì, ¾e po celá desetiletí, které uplynuly od prvního poèítaèe byly vynalezeny. V dobì bì¾né poèítaèové a poèítaèové automatizace je obtí¾né splnit oèekávání zákazníkù, kdy¾ velkou èást práce v souèasné dobì provádìjí stroje. A je dùle¾ité mít mo¾nost pou¾ívat software, který hraje je¹tì dùle¾itìj¹í moc v prakticky jakékoli oblasti prùmyslu.

Napøíklad, pojïme získat nejinovativnìj¹í prùmysly, jmenovitì tøí-dimenzionální tisk, který se zdá být vyvíjen intenzivnìji a slibuje, ¾e bude ¾ít v perspektivì zalo¾ení mnoha prùmyslových odvìtví. Jako dobrý argument mù¾eme uvést transplantologii. 3D tiskárny jsou vyrobeny z ploch samotných celých bunìk, jako je ¾aludek, srdce, játra nebo ucho, co¾ je nesrovnatelnì levnìj¹í, pokud ho porovnáme s problematickým získáváním orgánù od lidských dárcù.Proto je zde dùle¾itý prùmyslový software, který ovlivòuje rùzné funkce takové tiskárny. Zaøízení musí znát se zajímavou pøesností, který prvek by mìl být umístìn na kterém místì a který má být skuteèným tvarem výstupního produktu.Pokud v¹ak vezmeme jako referenèní bod jinou èást prùmyslu, a to i telefonicky, uvidíme nìco pøímìj¹ího aplikace softwaru. Staèí se podívat na nepøedstavitelné mno¾ství aplikací, které jsou dány i novìj¹ím modelùm mobilních telefonù a tabletù. Mobilní zaøízení samy o sobì èasto nesou stolní poèítaèe.Jako argument lze pou¾ít poèítaèové hry. V dne¹ním prùmyslu je role softwaru zcela jasná a nevy¾aduje ¾ádné komentáøe.Myslím si, ¾e vìt¹ina z vý¹e uvedených dùvodù a racionální uva¾ování pøesvìdèili ètenáøe èlánku o dùle¾ité úloze, kterou software hraje pro prùmysl a pøimìl je k tomu, aby pøemý¹leli více.