Prumyslovy rozvoj ve 2 r

Rychlý vývoj prùmyslových technologií, zamìøení na dobré výsledky výroby, rychlost a pevnost procesù na povrchu, jako je tisk, textil, plasty, chemie, optika a balení zvy¹ují nebezpeèí elektrostatického výboje. Èím intenzivnìj¹í je výrobní proces, tím více zátì¾í, které je tøeba neutralizovat, neohro¾uje bezpeènost u¾ivatelù.

PeniSizeXL

Nekontrolované vypou¹tìní nahromadìných elektrostatických nábojù mù¾e vznítit smìs plynu a vzduchu pomocí vytvoøené poko¾ky a zpùsobit tak výbuch. Øe¹ením tohoto typu problémù jsou spoleènosti, které v tìchto pøípadech mimo jiné poskytují elektrostatické uzemnìní, èi¹tìní nabitého povrchu, neutralizaci nebo elektrostatické nabíjení.Elektrostatické uzemnìní je uzemòovací mechanismus, který je podporován jako dùkaz pøi úspì¹ném nakládání tankerù pøepravujících sypké materiály nebo kapaliny. Na jejich povrchu je spojeno velké mno¾ství elektrostatických nábojù. Pøipojení k uzemòovacímu systému nádr¾e je nutné pøed naplnìním. Tím vybíráte riziko vznícení. Dal¹í nebezpeèné vìci jsou dùle¾ité v pøípadì trubek, ventilù, dmychadel, které mohou být v prùbìhu výroby sypkých materiálù pro vibrace nebo vybrání výrobku posunuty od sebe a vytváøet nebezpeèí vznícení. Velké nádoby nebo nádoby naplnìné hoølavými látkami by mìly být rovnì¾ uzemnìny. Nebezpeèí jsou také neuzemnìné nádoby pou¾ívané pøi míchání a mísení sekvencí. Prakticky ka¾dý trend ve výrobním procesu generuje generování elektrostatických nábojù, a» u¾ je nutné nalo¾it výrobky do flexibilních nádob, nebo také ruènì plnit sudy nebo plechovky. Elektrostatické uzemnìní je nezbytné, proto¾e mù¾e øídit výboje mezi personálem a zaøízením a kontejnery, zatímco v oblasti s rizikem spu¹tìní mù¾e vést k vznícení a výbuchu.