Registraeni pokladny poz

Mikroskopy umo¾òují pohled uvnitø microworld, jsou zaøízení vyvinutá v projektu sledování velmi malých objektù, jejich¾ jemné komponenty jsou obecnì neviditelné pro lidské oko. Mikroskop je pøedstaven dvìma sestavami zaostøovacích èoèek, které jsou umístìny na úèincích trubice nazývané trubice. Sada objektivù souvisejících s cílem je prezentována jako èoèka. Od zmìny je druhá sada èoèek nazývána okulárem a zpùsobuje pozorování. Uvnitø trubice je díky èoèce vytvoøen skuteèný obraz, zvìt¹ený a obrácený, který pozorovatel pozoruje díky okuláru. Vzhledem ke koexistenci obou sad èoèek je zkoumaný obraz úspì¹ný, zvìt¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy jsou typy mikroskopù umo¾òujících vyhledávání na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy se vyznaèují svìtelnými mikroskopy a elektronovými mikroskopy.

Co vidíme pomocí metalografického mikroskopu?Samotné mikroskopické studie s pou¾itím metalografických mikroskopù spoèítají na získání vzorku ze speciálního produktu, pak le¹tìní a le¹tìní daného pole, tj. metalografické vzorky, které budou podrobeny mikroskopickému pozorování po ka¾dém leptání. Zveøejnìní struktury urèitého kovu a více jeho slitin a defektù neviditelných pouhým okem je dùle¾itým cílem metalografického výzkumu svìtelné mikroskopie. Pomáhají identifikovat rozmanitost konstrukèních prvkù a poskytují jejich morfologii, mno¾ství, rozmìry a distribuci. Metalografické mikroskopy budou stavìt pozorování kovových defektù a prùlomù. Díky pøesné implementaci èoèek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhlinky, umo¾òuje vypoèítat podíl fází a pozorování inkluzí a následných materiálových souèástí.