Software pro spoleenosti lublin

Dne¹ní obchodní software vy¾aduje legální verzi operaèního systému z èásti systému Windows a úèinný, dostateènì výkonný poèítaè. Dokonce i verze, které nevy¾adují instalaci, vytváøejí v cloudu a postupují v oknì prohlí¾eèe nevyhovují 512 MB pamìti.

Ve formì, kdy investor nechce být otrokem neustálé aktualizace poèítaèového vybavení, klasický program cdn ovlivòuje pøíplatek. Jako dobrý na námìstí pracuje pod systémem DOS, i kdy¾ to neznamená, ¾e jeho ¹ance pøe¾ily pøed 30 lety. Aplikace se skládá ze tøí základních modulù: fakturace skladu, která doká¾e zvládnout i velký sklad, lidské zdroje, podporu politiky øízení pøátelského kapitálu a registrace doby vìcí a finanèního úèetnictví, které slou¾í ka¾dému stavu úèetnictví. Pracuje bezproblémovì s èteèkami èárových kódù, pokladnami a fiskálními tiskárnami, ti¹tìnými potvrzeními a fakturaèními pøístroji SET. Pro jeho pozornost mù¾ete provozovat libovolný poèet skladù a usídlit práci na základì definovaných receptù. Systém umo¾òuje vystavovat, zúètovávat a úètovat pøedem faktury. Se slu¾bou klasického programu cdn mù¾ete vyu¾ít rùzné slevové schémata a ceníky jednotlivì pro v¹echny partnery, aby pøipravené dokumenty obsahovaly dobré ceny.Software zaznamenává objednávky od pøíjemcù a dokonce umo¾òuje automatickou rezervaci zbo¾í, co¾ je obzvlá¹tì u¾iteèné pro rychle se rozvíjející sklad. V pøípadì pou¾ití vratných kontejnerù je mo¾né vyúètovat splatné poukázky. Aplikace pracuje s rùznými tiskárnami, kde lze tisknout ¹títky a èárové kódy.Program má více ne¾ 45 000 u¾ivatelù v celém Polsku. Pokud je od zaèátku své nabídky nedostatek, distributor COMARCH poskytuje aktualizaci nejnovìj¹ích softwarových mo¾ností s vyu¾itím a¾ 40% slev. Samotný proces je pro u¾ivatele témìø nepostøehnutelný a v¹e se provádí pomocí programu Comarch Assist.