Specialni zaznamovy program

Je známo, ¾e i slabé silné finanèní èástky jsou nejen dìlitelné. Pro koho jsou tedy urèeny malé fiskální èástky a pro koho také mimoøádné? Co se li¹í?

Je známo, ¾e v ni¾¹ích vìcech, bohu¾el, to je dát nìjaký specializovaný software, tak v kolizi s ¹irokými pokladnami takový jako poèítaè, malá fiskální mno¾ství jsou ménì funkèní. Nejsou ve formì, aby vyhovovaly mnoha zpùsobùm nabídek. Data jsou tedy pro lidi, jejich¾ nabídka produktù a pomoc nejsou pøíli¹ odli¹né a obsah pøíjmù se èasto opakuje. Proto je základní odpovìdí pamì» zaøízení.Z ostatních, malé pokladny nezabírají více místa, nìkteré jsou tak nízké, ¾e se schovávají v ta¹ce nebo kabelce. Vztahuje se na jejich pou¾ití. Èasto se pou¾ívají pro ètení v terénu nebo v zaøízeních, kde je u¾iteèný povrch malý. Chcete-li kupovat napøíklad poèítaèové pokladny, chceme pro nì mít potøebné místo. Montují se z poèítaèe, monitoru a fiskální tiskárny. To proto, ¾e je pravdìpodobnì nemù¾ete nikde nastavit.Nejmen¹í registraèní pokladny, tj. Pøenosné, mají velmi zku¹enou baterii, tak¾e je mù¾ete po mnoho hodin vytvoøit bez elektøiny. Vìt¹í èasto vy¾adují trvalé spojení s kontaktem. Kromì pøítomnosti jsou mnohem vìt¹í a jejich pøesun z prostøedí do ¾ivotního prostøedí mù¾e zpùsobit spoustu problémù. To je dùvod, proè problém mù¾e ovlivnit èasté pøeskupení. Mlad¹í je snaz¹í uspoøádání.Navzdory mnoha výhodám malých fiskálních èástek, z hlediska funkènosti, v¹ak nemohou být vyrovnány silnìj¹ími. Nevykonávají následující práce, jako je napøíklad mo¾nost opravy potvrzení pøed tiskem nebo pøímého tisku faktury s DPH. z dal¹í èásti se men¹í funkènost postará o pøirozenìj¹í slu¾bu. Je známo, ¾e èím více dodateèných prací, mnoho tlaèítek, které by mìly být zvládnuty, které mají být dobøe obsluhovány tìmito polo¾kami. Trvá spoustu èasu, ne¾ se takové práce nauèíte. Kromì toho vy¾adují zejména speciální software, který se zamìøuje na jakékoliv náklady. Výbìr správného vybavení je tak podmínìn potøebami podnikatele.