Standardni bezpeenostni znaeky

ATEX je právním pøedpisem Evropské unie, který upravuje po¾adavky na bezpeènost a ochranu zdraví, které musí splòovat ka¾dý výrobek, který je v knize vystaven v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Nejnovìj¹í informace v návaznosti na sjednocení stávajících norem ATEX 2014/34 / EU vstoupí v platnost od 20. dubna 2016. V¹echny úèinky budou vy¾adovat následující oznaèení:

Bioveliss Tabs

1. Oznaèení CE, 2. identifikaèní èíslo jednotky, která vydala certifikát, 3. symbol ochrany proti výbuchu, 4. skupina výbuchu, 5. kategorie zaøízení, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotní tøída.Ve¹keré pokrmy musí být poskytovány tak, aby knihy nepøedstavovaly hrozbu. Vydání certifikátu autorizovanými osobami (napø. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro atestaci a certifikaci výzkumu Gliwice odkazuje na zbývající postupy: 1. ES pøezkou¹ení typu - na konci je zaji¹tìno, ¾e zaøízení splòuje pøísné po¾adavky smìrnice, 2. zaji¹tìní jakosti výroby - postup schvalování systému jakosti, umo¾òující oznaèování výrobku znaèkou CE a vydávání prohlá¹ení o shodì, 3. ovìøování výrobku - postup zkou¹ek a zkou¹ek ka¾dého materiálu vyrobeného v místì urèení shody se zásadou, 4. zaji¹tìní kvality materiálu - urèení postupu aplikovaný systém jakosti vèetnì závìreèné kontroly a zkou¹ení výrobkù, 5. dohoda s èlovìkem - postup pro splnìní pøíslu¹ných zkou¹ek ka¾dé vyrobené kopie výrobcem, na závìr zaji¹tìní jeho synchronizace s typem uvedeným v certifikátu ES pøezkou¹ení typu a v zásadì známých po¾adavkù, 6. vnitøní kontrola p rodukcji - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, dokumenty by mìly být uchovávány po dobu 10 let od poslední vyhotovené kopie, 7. pøedání technické dokumentace do mìny oznámené v projektu skladování, dokumentace by mìla být obecný popis, návrh, výkresy, schémata, popisy, seznam norem, výsledky výzkum a výpoèet, prohlá¹ení o shodì, 8. ovìøení jednotkové výroby.