Termin pro instalaci pokladny po poekroeeni 20 000 ke

V souèasné dobì, na individuálním zaèátku, bychom si mìli jasnì uvìdomit, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinnou revizi na¹í pokladny nutnì vede k nepøíjemné nutnosti tzv. Úhrady jejího nákupu. Za zmínku stojí, ¾e daòoví poplatníci jsou vystaveni tomuto typu sankcí, které v prùbìhu tøí let od zahájení registrace neuèinily - ve vazbì a spoleènì ve závazném období - oznamování pokladny povinnému technickému pøezkumu. Mimochodem, øeknìme, ¾e takový pøezkum provádí øádná slu¾ba.

Povinná revize pokladny by mìla být provádìna alespoò ka¾dé dva roky. Mìl by také pøemý¹let o tom, co tyto dva roky znamenají pøi realizaci. Pro pøesný výpoèet musí být pova¾ován za výchozí bod, to je den, kdy se skuteènì konaly pokladny nebo den technické kontroly.

Daòoví poplatníci proto mohou pøi nákupu hotovosti (a dokonce i brát v úvahu - v textu nezbytnosti pøezkumu - dvouleté období od fiscalizace zaøízení. Tuto fiscalizaci samozøejmì provádí specialista, který se specializuje na souèasný trend. Z této zmìny je samotný proces fiskalizace zahájením provozu fiskálního modulu pokladny.

Stojí za to a je¹tì pøed zakoupením pokladny zjistit, zda je v nejbli¾¹ím mìstì pova¾ována autorizovaná slu¾ba, kterou mù¾eme zpùsobit zadáním správného hesla do vyhledávaèe, jako je slu¾ba „pokladny“.

Povinné pøezkoumání pokladny skuteènì odkazuje na nìkolik vìcí. Servisní technik nejprve provede audit z hlediska stavu plomb dané pokladny. ®ádá je, aby se synchronizovali se záznamy umístìnými uvnitø servisní kní¾ky. Odborník také kontroluje celkový stav pokladny. Vyhodnocuje základní desku, finanèní pamì» a fiskální modul. Zároveò testuje správnost zobrazení pro èlovìka. Kromì toho ovìøuje program pokladny a verzi tohoto programu v rámci dohody s polo¾kami - opìt - na pokladnì. Nakonec technik vstoupí do oficiálního výsledku pøezkumu - s pøípadnými doporuèeními a pozorováními - pro servisní práce.Poplatek za recenzi je od sto do dvou set zlotých - za nìjaké peníze.

Kdybychom tuto operaci urèili s technickou kontrolou, pak by to mohlo být trochu zavádìjící. Proè? No, proto¾e v kontrolní sezónì jsou ¾ádáni pouze ta zaøízení, která pøímo platí za nìco jiného ne¾ kontrolu obratu. Toto je výbìr pøezkumu.

Povinná kontrola finanèní instituce je pak vìcí, kterou peèlivì peèujete a která stojí za to vìnovat zvlá¹tní pozornost.