Turisticke batohy s ramem

BagProject je internetový obchod, který poskytuje úlo¾né vozíky, bazarové stoly, batohy, nákupní vozíky, batohy a kola. V¹echny výrobky prodávané k prodeji jsou kvùli nejkvalitnìj¹ím materiálùm. Jejich slu¾ba je logická a pohodlná. BagProject se mù¾e pochlubit týmem profesionálních specialistù. Je to jen v jejich mysli, ¾e pøedmìty prodávané na prodej potì¹í prùkopnický a dospìlý komfort vykoøis»ování. Nabízené koèárky, batohy nebo stoly se vyznaèují vysokou odolností. Pøi objednávání více ne¾ 200 PLN je bezplatný balíèek. Pøi platbì bankovním pøevodem je poplatek 12 PLN a úètován je 13 PLN. Jakékoliv rezervace budou zamìstnanci spoleènosti vylouèeny. Mù¾ete volat od pondìlí do pátku mezi 9 a 16. BagProject má prùhledný vyhledávací systém. Staèí zadat typ materiálu. Na prodej je napøíklad vozík na zbo¾í. Ideální pro pøepravu tì¾kých pøedmìtù s kapacitou a¾ nìkolika desítek kilogramù. Jednotlivé pøíjemce, turisté nebo firmy ji pou¾ívají. Internetový obchod také nabízí trvanlivé obchodní stoly pro prodej zbo¾í na námìstí. Mobilní, efektivní sestavení a dlouhá doba provozu. Prodej kvalitní turistické ta¹ky velké velikosti, barvy nebo tvaru. Dále jsou k dispozici barevné nákupní ta¹ky spolu s nákupními vozíky. ©iroký výbìr atraktivních typù a barev. BagProject také nabízí udr¾itelné rekreaèní batohy pro velké expedice. Jsou perfektnìj¹í pro ¹patné výlety do centra. Internetový obchod zaruèuje individuální pøístup ke v¹emu a ¹irokou profesionalitu.

Viz: vozíkstìhování tì¾kého zbo¾í