Typy zon vybu neho prostoedi

ATEX - je tedy informace Evropské unie. Definuje základní po¾adavky, které musí splòovat ka¾dá komodita urèená pro krmení v oblastech ohro¾ených výbuchem. Podrobné po¾adavky jsou stanoveny v pravidlech vztahujících se k poslednímu pravidlu. Po¾adavky, které nejsou upraveny smìrnicí ani normami, mohou být materiálem vnitøních pøedpisù, které platí v následujících èlenských státech.

proceduraPøedpisy také nemohou a nejsou v souladu se smìrnicí a nejsou vhodné zpøísnit její po¾adavky. Vzhledem k tomu, ¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES nás zavádí k oznaèení CE. Ano a ka¾dý výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musel být na zaèátku oznaèen znaèkou CE výrobcem. A také pøedá postup nebo je jemný se závaznou úèastí "tøetí strany", pokud výrobce pou¾il jiný modul ne¾ modul A.

Sjednocení pøedpisùVzhledem k tomu, ¾e nekonzistentní ustanovení týkající se bezpeènosti v konkrétních zemích EU pøedstavují významná omezení bì¾ného toku zbo¾í mezi èlenskými státy, bylo rozhodnuto o harmonizaci tìchto ustanovení. V pøípadì prostøedkù pou¾ívaných pro funkce na plochách ohro¾ených výbuchem dne 23. bøezna 1994 oznámil Evropský parlament a Rada Evropské unie smìrnici 94/9 / ES ATEX, kterou jsem uzavøel dne 1. èervence 2003. Byla také zavedena smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 - která se také nazývala ATEX USERS. Jednalo se o malé po¾adavky na bezpeènost práce, v pracovních bytech, ve kterých mù¾eme dosáhnout výbu¹né atmosféry.První smìrnice byla v souèasné dobì pøedlo¾ena v roce 2003. Druhá smìrnice byla pøijata dne 29. kvìtna 2003 ministerstvem hospodáøství, vìcí a spoleèenských metod a zahájena 25. èervence 2003. Dne 31. øíjna 2010 byla pøedstavena osobní, novelizovaná vyhlá¹ka ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 týkající se drobných bezpeènostních a bezpeènostních po¾adavkù. hygieny související s návrhem na setkání s výbu¹nou atmosférou na pracovi¹ti, která nahradila naøízení z roku 2003.