Ueetni kancelao nieo omice

Úèetní úøad jako ekonomická jednotka nabízí pomoc v oblasti úèetnictví, vedení HR a mzdové dokumentace. Tato pomoc vede k pøípadu jiných podnikatelských subjektù a institucí, stejnì jako fyzických osob.Podpisem smlouvy je dodavatel, tedy úèetní, povinen plnit povinnosti související s dodr¾ováním daòového zákona, dobrou prací a dále s právy souvisejícími se sociálním poji¹tìním.

http://art-rovex.eu ArtrovexArtrovex - Zbavte se bolesti kloubù za 10 dní a nechte je volnì se pohybovat!

Optima Biuro Rachunkowe byla vytvoøena pro zjednodu¹ení práce úèetních kanceláøí a provádí sériové operace jiným zpùsobem. Modul Optima je úzce propojen s úèetní kanceláøí, tak¾e v¹echny zprávy mohou být pravidelnì upravovány a synchronizovány. To usnadòuje úèetnímu pracovat bez dal¹ího pøihla¹ování.V závislosti na vý¹i a povaze spoleènosti mù¾ete pou¾ít rùzné moduly, které mají program Optima Accountants.Modul daòové knihy napøíklad umo¾òuje snadné úèetní slu¾by pro firmy. Umo¾òuje vypoøádání s daòovým úøadem v souladu s nejnovìj¹ími pøedpisy. Dal¹ím prvkem obchodního listu je udr¾ování knih v souladu s nejmodernìj¹ím úèetním zákonem. Úèetní procesy jsou automatizovány ve v¹ech. Tento modul zaznamenává DPH. Umo¾òuje také zasílání deklarací elektronicky.Dal¹ím prvkem investièního majetku je mo¾nost úèetních kanceláøí uchovávat záznamy o dlouhodobém majetku, jako¾ i právní a citlivé hodnoty pro klienta. Umo¾òuje také uspoøádání odpisù. Rovnì¾ automaticky úètuje odpisy a zaznamenává historii dlouhodobého majetku.Modul HR a mzdové úèetnictví vypoèítává a poskytuje daòové pøiznání a vypoèítává pøíspìvky na sociální zabezpeèení. Umo¾òuje útvarùm úèetnictví udr¾ovat si plnou personální a mzdovou dokumentaci. Pracuje s programem P³atnik. Upravuje výplaty a ode¹le prohlá¹ení daòovému úøadu. To v¹e se dìje spoleènì s nejnovìj¹ími pøedpisy, které jsou neustále aktualizovány.Program Optima je nejèastìji zvoleným softwarem úèetních kanceláøí a daòových poradcù. Jedná se o jednoznaèný typ ve velké kategorii a servisní schéma dostupné prostøednictvím internetu.