Uetovani spoleenosti

Majitelé firem èasto hledají poèítaèový program, který je osvobozuje od monotónní a pohlcovací pracovní doby a souèasnì udr¾uje úèetní záznamy a srovnávání s daòovým úøadem. Úèetní systémy splòují v¹echny pøípady velmi odli¹ných pøíjemcù a kombinují je s univerzálními a servisními dovednostmi. Významnì odpovídají pracovním pøedpisùm a jsou náchylné splnit po¾adavky co nejvìt¹ího poètu u¾ivatelù. Nabídka je urèena také øeditelùm celého úèetnictví, stejnì jako institucím, které se vypoøádávají ve formì knihy o ziscích a výdajích, tj. Na základì pau¹ální danì.

Spoleènost Enova zaji¹»uje ¹irokou ¹kálu funkcí nezbytných pro øádné øízení obchodního portfolia: od vedení úètu, pøes sní¾ení a úèetnictví, vypoøádání zúètování a¾ po obsluhu dlouhodobého majetku.

Revitalum Mind Plus

Enova je extrémnì tì¾ký systém s moderním rozhraním, které poskytuje nejlep¹í ergonomii a komfort práce. Díky intuitivnímu tvùrci systému nebude poèátek knihy s úmyslem zpùsobovat problémy ani nìkolika pokroèilým u¾ivatelùm.

Tento systém v kombinaci s novými nabízí mnohem vìt¹í flexibilitu. Kromì plné funkènosti základního systému to dovoluje vytváøet vlastní reporty a výtisky, popsat obchodní události svým vlastním zpùsobem, provádìt analýzu záznamù rùznými webovými stránkami pomocí tzv vlastních polí nebo vypoøádat osady ve splátkách nebo je registrovat podle jiných typù. Je také mo¾né realizovat dal¹í øe¹ení.

Základní vlastnosti úèetního programu:vedení registrace KPiR nebo rovného daòového poplatku;zobrazení a poèítání záznamù o DPH: nákupy, prodeje, vypoøádání v hotovosti, úpravy plateb DPH, které nebyly v titulu splaceny;evidence dlouhodobých aktiv a du¹evních a právních hodnot;standardní mzdová slu¾ba;slu¾by hotovostních a bezhotovostních hotovostních transakcí, pokladní zprávy;vydáním prohlá¹ení ZUS také mo¾nost exportu na plátce.