Uzemnini rozvadiee budovy

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek zpùsobené elektrostatickou dislokací jisker. Nejèastìji se zabývá dopravou a zpracováním hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e mít jinou podobu. Nejjednodu¹¹í a nìkolik komplikovaných modelù vyènívají ze zemnicí svorky a drátu. Silnìj¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny ochranou proti uzemnìní, díky ní¾ je dávkování nebo transport produktu pøípustné, kdy¾ je pevnì spojena zem.

hammert.eu Hammer of ThorHammer of Thor - Přirozený erekční a posilující komplex!

Elektrostatické uzemnìní se vìt¹inou pou¾ívají v procesu nakládání nebo vykládání ¾eleznièních cisteren, silnièní, nádr¾í, sudù, tak. vaky nebo prvky procesu instalace.

Pøi výrobì plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulem, kapalinou je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby je jistì ¾ít míchání, èerpání nebo støíkání hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo výbìrem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech kontaktních ploch. Pøi úspì¹ném pøirozeném a rychlém kontaktu s uzemnìním nebo bez nabitého cíle se mù¾e objevit krátký proudový impuls, který bude viditelný ve formì jiskry.®ádný výboj péèe Jiskra by mohla zpùsobit vznícení vzduchu a smìsi alkoholù, co¾ naznaèuje ¹patnou explozi nebo výbuch. Elektrostatické uzemnìní „elektrostatické uzemnìní“ eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízené vypou¹tìní statické elektøiny.