Vady u diti

Pro drtivou vìt¹inu lidí, zejména pro mladé lidi, je øízení nákladù nejvá¾nìj¹í výzvou, kterou musí èelit. To je trochu jasné - získáváme základní platbu, která nás pøipravuje astronomicky vysoko. Nicménì po nìkolika (nìkdy i po nìjakém odchodu do obchodu se uvádí, ¾e ve skuteènosti do konce mìsíce máme tak málo hotovosti, ¾e po zaplacení úètù nebudeme moci nic dovolit v obsahu. Mo¾ná, ¾e pøíklad, který jsem dal, bude sdílet velmi vysoký, ale já se nìco poddám - po mé první platbì jsem byl v takové vìci. A je snadné zjistit, jak efektivní øízení nákladù funguje. Jaké jsou mé rady?

Napi¹te priority.Pak není ¾ádné tajemství - na svìtì jsou dùle¾itìj¹í a nejdùle¾itìj¹í vìci. Je dùle¾ité koupit teplý svetr na zimu, ale je dùle¾itìj¹í zaplatit za vyúètování tepla v interiéru. Je dùle¾ité vyøe¹it veèer s chlapci na veèeøi, ale je dùle¾itìj¹í snídani v lednici na následující den ráno. Pøípady se mohou prodlou¾it neurèitì a vedou k pochopení priorit pøi správì pøíjmù. Je to dobrý zvyk dìlat poznámky na místì, co musíme nutnì utrácet peníze v daném mìsíci, musíme pøepoèítat, kolik budeme muset rozdìlit na údr¾bu a dopravu a urèit mno¾ství, které chceme odlo¾it na de¹tivý den.Buïte ukládáni.Stejnì jako v pøedchozím bodì je vlastnictví nìjakého dodateèného kapitálu mimoøádnì významné. Na zaèátku to nemusí být velká èástka, ale ze zku¹enosti vím, ¾e absolutnì v okam¾iku, kdy udìlám dal¹í úspory a po mìsíci, kdy poplatky a pøíplatky poklesly na nulu, nastane jakákoliv náhodná situace, která zpùsobí, ¾e budu potøebovat dal¹í peníze. A pak zaène plakat, skøípání zubù a slibù, ¾e nebudu jít dost daleko, abych se ocitl bez penìz.

HerbasnorexHerbasnorex. účinným chráničem

Ale co kdy¾ máme vìt¹í kapitál, ale nevíme kdy investovat? V tomto pøípadì je tøeba vzít v úvahu na burzu, prohlí¾ení výpisy vklady v bankách, nebo dùvìryhodného obchodníka, který nám øekne, kam nejlépe investovat peníze.