Vakuove baleni titin

I kdy¾ vakuové balení je nejbì¾nìji pou¾ívaným wielkopowierzchniowymi s obchody, cateringových spoleèností a restaurací, tím èastìji se jednotliví zákazníci hledají zaøízení, které jim umo¾ní prodlou¾it ¾ivotnost ulo¾ených potravin. Speciální ta¹ky, vakuové nádoby a balicí doplòky jsou zahrnuty je¹tì jejich potøeby, co¾ umo¾òuje zabalit odpovídajícím zpùsobem men¹í porce jídla.

Nástroj pro balení do domácích vakuových potravin mù¾e pou¾ívat speciální vaky pro vakuové skladování nebo tyto vakuové nádoby z plastu. Pøi úspìchu kontejnerù se nejèastìji pou¾ívají speciální ruèní pumpy, které nasávají z kontejneru zbyteèný vzduch a zaji¹»ují hermetické uzavøení. Podobný zpùsob o¹etøení lze pou¾ít k uzavøení lahví se speciálními vakuovými zátkami. Obvykle pøedstavují univerzální velikost, proto¾e mohou být kombinovány jak pro uzavírání lahví s vínem, tak i pro lahve s olejem nebo balsamickým octem. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje ¾ivotnost obsahu - po vakuovém utìsnìní je víno pravdìpodobnì opotøebováno i po dobu více ne¾ 20 dnù. Pro srovnání lze víno v otevøené láhvi skladovat ve vysoké rychlosti 2-3 dny.

Pro domácí pou¾ití mohou být velmi pøizpùsobená zaøízení, jako je multivac, co¾ umo¾òuje skladování potravin v samostatných pytlích. Skladování potravin v pytlích zvy¹uje ¾ivotnost - v závislosti na druhu materiálu a kde bude skrytá (teplota místnosti, lednice nebo mraznièka, doba skladování se prodlu¾uje a¾ ètyøikrát. V vakuovì uzavøených sáècích mù¾ete ukládat sypké produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, maso a maso. Vakuovì balené maso mù¾e být pøepravováno v mrazáku pøi pomìrnì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení s pouzdrem je skuteènost, ¾e v pøíli¹ velkém prostoru ne¾ijí.