Vlasy jsou zastreene

Mùj bratranec zvlá¹tì miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji stále mrknout, vyèesat a zvednout. Je samozøejmì absorbováno tím, ¾e chtìjí, aby celkový vzhled vypadal dokonalým zpùsobem, doká¾e vylep¹it pìtkrát plet, poka¾dé, kdy¾ se na nì obléká vlasy nebo je pøipíná sponami. Nejvíce tou¾í po ¹kolních vystoupeních a tvarování. Její tvorba Queen Mischief je také zábavná a já bych si pøál perfektní úèes a ¹aty. Za prvé, Mama vyplivla své malé copánky se stuhami pøichycenými k nim. Pozdìji tento okouzlující jedenáct let øekl ne, ne, ne je¹tì jednou. Tak to budu oèekávat v spravovaném vlasu ... to zaèalo. Poloèas pøetaktování a jejich pokládání. Vypadala aristokraticky jako velká princezna. Nicménì, kdy¾ je s princeznami, rychle zmìnila názor. To neznamená, ¾e uplynulo více ne¾ dvì hodiny od poèátku pøehlídky. Najednou ... zcela zmìnila názor, zatímco ve svém projevu to bylo trochu víc, "to se mi nelíbí, nelíbí se mi to, nepodobá se ¹lechtice, je otrocká dívka." Poprosila se o nový úèes, v roli plnìné koky. Jeliko¾, jak jsme ji¾ øekli døíve, jsme ji¾ zkoumali budování vlasù, pak to v¹echno ¹lo dobøe s námi. Její matka, na druhé stranì, na druhé stranì a za dvacet vteøin byly v¹echny.