Vypoeet zony vybu neho prostoedi

V prostøedích, kde hrozí nebezpeèí výbuchu plynu, mlhy nebo hoølavých výparù, musíme pou¾ívat ventilátory odolné proti výbuchu, jejich¾ kvalita je potvrzena nejen povìstí výrobce, ale také oznaèením "EX". Tento symbol oznaèuje typ ochrany proti výbuchu takzvaný odolný proti výbuchu. Zaøízení s tímto oznaèením splòuje v¹echna pravidla smìrnice ATEX, av¹ak souhlas s mno¾stvím registrovaným v této smìrnici je dnes po¾adavkem na výrobce tohoto typu zaøízení. Projektant odsávacího zaøízení je také povinen oznaèit zónu nebezpeèí výbuchu a výbìr vybavení pøizpùsobeného pro danou místnost, a to jak z hlediska písemného pùsobení, tak z hlediska síly.

Ka¾dý obchod, bez jakéhokoliv smyslu pro pokraèující kampaò, by mìl být poskytován nejen v nejzajímavìj¹í formì vybavení nezbytného k trvalé práci, ale i správnì vybraných zaøízení pro tì¾bu, která se postará o bezpeènost a ochranu zdraví zamìstnancù. Prùmyslové ventilátory byly navr¾eny pro potøeby tohoto typu budov, které se vyznaèují jak vysokou hodnotou, tak trvanlivostí pou¾itých prvkù.

We & nbsp; tváø na jiné typy zaèínající & nbsp; Univerzální ventilátory Prùmyslové radiální a také stroje pro profesionální pou¾ití, to vùbec pøíklady namontovat okapový kuchynì a rùzné druhy bytové s nápisem „EX“ pro budovy, ve kterých existuje riziko zneèi¹tìní ovzdu¹í hoølavých plynù. Kromì souèasné sbírky jsou k dispozici i mobilní le¹ení, jako¾ i extrakty z vysavaèù.

Dal¹ím typem jsou axiální ventilátory na stìny a potrubí, stejnì jako modely urèené pro montá¾ na støechu budovy. Stroje jsou charakterizovány velmi výnosným výkonem a kvalitou prvkù pou¾ívaných pro jejich práci.

Vìt¹í systémy výmìny vzduchu v komerèním, prùmyslovém, servisním a gastronomickém smìru, vèetnì originálních, vytváøejí ventilaèní jednotky pøizpùsobené, mimo jiné, vlhkosti a stupnì zneèi¹tìní ovzdu¹í z domu.