Vypuknuti listopadu povstani

Výbuch je charakterizován rychlým oddìlením velkých mno¾ství energie. Tato událost zpùsobuje mnoho hrozeb. Výbuchy jsou nejèastìji doprovázeny náhlým zvý¹ením teploty a tlaku, vyzaøováním záøení (napø. Ve formì blesku nebo pulsem svìtla jaderného výbuchu nebo akustickými vlnami (obvykle sly¹itelným bleskem nebo charakteristickým rázem výstøelu. Ne bez zaèátku tento nekontrolovaný jev zaplòuje lidi strachem.

Jaké povrchy jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìji jsou obsazeny povrchy, ve kterých mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra je spojena speciální smìs hoølavých látek ve formì plynù, par nebo mlh, tj. Smìsí se vzduchem v atmosférických podmínkách, ve kterých jsou teploty pøíli¹ vysoké. Je dobré vìdìt, ¾e v koulích mohou exploze vznikat pouze jiskry nebo elektrický oblouk.

Nejvíce výbu¹né atmosféry jsou m.im. Chemické továrny, rafinérie, èerpací stanice, elektrárny, továrny na barvy, lakovny, èerpací stanice, vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, mlýny na obilniny nebo lodìnice. Zapálení na vý¹e uvedených místech by vedlo k výbuchùm, jejich¾ úèinky by byly skvìlé. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily by lidský ¾ivot.

Suganorm

Aby se pøede¹lo silným ¹kodám, nemìli bychom zcela podceòovat preventivní opatøení, které stojí za explozi. Zvlá¹tní zákony, informace a standardy byly vytvoøeny v moci zemí, jejich¾ prioritou je sní¾it riziko výbuchu a eliminovat pøípadné ¹kody. V místech s nebezpeèím výbuchu nainstalujte systém, který zajistí bezpeènost osob, které v nich pracují.