Zona s nebezpeeim vybuchu pro eerpaci stanice

Smìrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, známá také jako smìrnice 94/9 / ES, je rozhodnì Evropskou unií, která definuje základní po¾adavky na výrobky umístìné v nebezpeèných prostorách. Existuje velká vìt¹ina strojù a nástrojù pou¾ívaných v tì¾ebních dolech pro explozi metanu a uhelného prachu a smìrnice ATEX se vztahuje na zaøízení a ochranné styly urèené pro hry v prostorách vystavených nebezpeèí výbuchu. A¾ donedávna byly bezpeènostní pøedpisy v nìkterých zemích Evropské unie rozdìleny mezi sebou, co¾ znaènì bránilo svobodì výmìny zbo¾í mezi èlenskými zemìmi.Poslední podmínkou byla smìrnice o sjednocení ATEX, která sjednotila stávající pøedpisy a pravdìpodobnì usnadnila obìh èlánkù v Evropské skupinì. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím cílem smìrnice ATEX zaruèit volný pohyb zbo¾í, který zaji¹»uje vysokou úroveò ochrany proti výbuchu. Pokud jde o datová zaøízení pro akcie v oblastech ohro¾ených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která vznikla 1. èervence 2003. Kromì toho byla dne 16. prosince 1999 pøijata smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako U®IVATELÉ ATEX, která se týká minimálních bezpeènostních po¾adavkù na knihy v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES zaèala fungovat do 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹nou podskupinuteplotní tøída

Doporuèujeme ¹kolení Atex