Zony vybuchu plynu

Pøedpisy, které se vztahují na v¹echna zaøízení, která se dají do zisku v prostorech, které jsou ohro¾eny výbuchem, a to jak elektrické, tak mechanické, vèetnì ochranných plánù. Existují dvì skupiny zaøízení, jedna pro tì¾bu a druhá pro povrchový prùmysl.

Výrobci, kteøí pou¾ívají pøedpisy a uzavøou znaèku CE a Ex, mají tvar pro prodej svých zaøízení ve v¹ech smyslech EU, ani¾ by se jednalo o dal¹í po¾adavky týkající se nebezpeèí. Smìrnice pokrývá ¹irokou ¹kálu zaøízení, vèetnì zaøízení pou¾ívaných na nìkterých vrtných plo¹inách, petrochemických èinnostech, dolech, mlýnech a nových místech, kde mù¾e hrozba vzniknout.

V mimoøádnì záva¾ném rozsahu existují tøi podmínky smìrnice pro pou¾ití:a zaøízení chce obsahovat svùj vlastní zdroj zapálení úèinnosti,b existují údaje pro vznik tzv. explozivní atmosféry smìs vzduchu,c existuje za normálních atmosférických podmínek.

Pøípadové studie spoleènosti Atex zahrnují i nezbytné prvky pro bezpeèné pou¾ívání bezpeènostních zaøízení, které pøímo pøispívají k urèitému pou¾ití nástrojù pøi nárazu. Tyto stroje mohou být pou¾ity pouze v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.

Produkty a osvìdèená øe¹ení pracují na minimalizaci emisí ¹kodlivého prachu do centra. Vytváøíme bezpeèné a dodateènì dobré pracovní podmínky pøi zlep¹ování výrobních procesù. Zdraví a bezpeènost v akèním stánku je pro nás pøi vytváøení centrálních systémù nejdùle¾itìj¹í. Funkènost a optimalizace jsou prioritou ve fungování celého tìla. Psaní knihy se svými zaøízeními znamená minimalizovat potenciální riziko exploze v rámci smìrnice ATEX.

Dal¹í výhody jsou:èist¹í podmínky na pozadí práce,shroma¾ïovat odpad v samém bodì,bezpeèná extrakce toxických látek,úèinné odstranìní nedostatkù,nabídka práce mnoha provozovatelù v této dobì,pracovat s mokrými a suchými aplikacemi.

Výsledkem technologických procesù bude vytvoøení toxických plynných smìsí, mlh a výparù nevyhnutelné. Je tøeba si uvìdomit, ¾e v kombinaci s kyslíkem mohou vytváøet výbu¹né slouèeniny. A to je zpùsob, jak znát problém.